Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Новите специални правилници за 2009

Свий
Темата е затворена.
X
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • Новите специални правилници за 2009

  Ето ви годишната книжка и специалните правилници в сила от 2009. Ако някой се интересува на страницата за Дрифтинг има обяснения за Ханс системата и сервизни ръководства.
  Прикачени файлове

 • #2
  До: Новите специални правилници за 2009

  В правилниците има позовавания на "Национален Кодекс по Автомобилен Спорт", а въпросният кодекс не е публикуван в раздела "документи" на сайта на БФАС или поне аз не го намирам.
  Можеш ли да пуснеш тук линк към него?
  Ние не сме неутрални!

  Коментар


  • #3
   До: Новите специални правилници за 2009

   Чавдаре, във момента мисля и по този въпрос ще помоля всички за малко търпение.Благодаря

   Коментар


   • #4
    До: Новите специални правилници за 2009

    Първоначално публикуван от Чавдар (V93) Преглед на мнение
    В правилниците има позовавания на "Национален Кодекс по Автомобилен Спорт", а въпросният кодекс не е публикуван в раздела "документи" на сайта на БФАС или поне аз не го намирам.
    Можеш ли да пуснеш тук линк към него?
    Чавдаре ето отговора на твоите желания. Понеже е сканирано от книжка може да има разминаване в страниците, но се надявам да свърши работа.
    Прикачени файлове

    Коментар


    • #5
     До: Новите специални правилници за 2009

     Както виждате всички въпросът ви е решен.

     Коментар


     • #6
      До: Новите специални правилници за 2009

      Във връзка с възникналите недоразумения в Карлово, относно правата и задълженията на официалните лица ето ви извадката от Националния кодекс по автомобилен спорт. Пълния вариант го има два поста нагоре.

      ДЕСЕТА ГЛАВА
      ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА
      109.(132). Списък на официалните лица
      Понятието "официални лица" включва всички служебни лица, които могат да имат помощници:
      спортни комисари на проявата;
      наблюдател на БФАС;
      директор на надпреварата;
      секретар на проявата;
      хронометристи;
      технически комисари;
      помощници на техническите комисари;
      наблюдатели на боксовете;
      отговорници по сигурността на трасето;
      сигнализатори;
      съдии на финала;
      съдии по фактите;
      лица по хендикепа;
      стартери.
      110.(133). Право на контрол
      Освен посочените в чл.109 официални лица, БФАС може да даде на своите представители по състезанията право на личен кон­трол над своите сънародници във всяко състезание, провеждано в която и да е страна по разпоредбите на този Кодекс, както и право­то да ги защитават при необходимост пред организаторите на състезанията.
      111.(134). Необходим брой официални лица
      При спортна проява трябва да има поне трима спортни коми­сари и директор на състезанието, а при състезания, провеждани частично или изцяло за време - един или повече хронометристи. Спортните комисари действат като официални лица под ръко­водството на председател, избран по разпоредбите на допълнител­ните правила.
      Директорът на проявата е в непосредствен контакт с председа­теля на екипа на спортните комисари по време на цялото състеза­ние с цел нормалното протичане на проявата.
      112.(135). Назначаване на официалните лица
      Най-малко един от спортните комисари се предлага от БФАС, която или го посочва, или дава предварително съгласие за излъчва­нето му. Останалите лица се предлагат от организаторите и подлежат на одобряване от БФАС.
      113.(136). Изискване за квалификация
      Хронометристите, техническите комисари и техните помощ­ници, както и лицата по хендикепа се избират между лица, имащи необходимата квалификация и включени в ежегодната листа на БФАС.
      Те не могат да имат връзки, с която и да е промишлена или търговска дейност, която пряко или косвено може да има полза от резултатите от състезанието.
      (За другите детайли относно квалификационните изисквания за официалните лица, вж. Приложение Р - ФИА).
      114.(137). Съвместяване на длъжности
      При спортни срещи едно и също лице може да изпълнява ня­колко от функциите по чл.ПЗ, ако има квалификацията, изисквана за всяка от тях и ако е предложено за такова съвместяване от орга­низаторите.
      115.(13. Разграничаване на длъжности
      В една проява, официалните лица не могат да изпълняват дру­ги длъжности, освен тези, за които са определени. Те нямат право да се състезават в проявата, в която са официални лица.
      116.(139). Заплащане на официалните лица
      Заплащането на спортните комисари и съдийския състав на проявата е на хонорар. Останалите официални лица получават възнаграждение за работата си, което е определено от изработена­та от БФАС тарифа.
      117.(140). Задължения на спортните комисари на проявата
      Общо правило е, че спортните комисари и съдийският състав на проявата под никаква форма не отговарят за организацията й, нито имат каквито и да е изпълнителни задължения във връзка с нея.
      От това следва, че при изпълнение на задълженията си, те не носят отговорност пред друг орган, освен БФАС, по чиито правила действат.
      Единственото изключение от това се прави в случай, когато БФАС пряко провежда проявата и тогава спортните комисари мо­гат да съчетаят задълженията си с тези на организаторите.
      Спортните комисари на проявата подписват и изпращат в БФАС окончателния доклад във възможно най-кратък срок след приключ­ването на проявата. Докладът включва резултатите от всички ета­пи, както и всички депозирани контестации, направените по тяхно предложение изключения и всички взети от тях решения за отст­раняване и дисквалификация.
      В проява, състояща се от няколко състезания, може да има раз­лични спортни комисари за всяко едно от тях.
      118.(141). Права на спортните комисари на състезанията
      Спортните комисари на проявата притежават висша власт за прилагането на настоящия Кодекс, допълнителните правила и про­грамите. Те решават всички възникнали по време на състезанията проблеми, правото на жалби, предвидени в Тринадесета глава на настоящия Кодекс:
      Те решават какво наказание да наложат за всяко нарушение на правилата;
      В изключителни обстоятелства могат да допълват допълни­телните правила (вж.чл.53);
      При тренировка за място, решават броя и начина на провеж­дането им;
      Те могат да разрешат смяна на водача;
      Те могат да приемат или отхвърлят всяка промяна, предло­жена от съдия по фактите (чл.126);
      Могат да налагат наказания и глоби (чл. 131);
      Могат да обявяват изключване (чл.135);
      Могат да допълват класирането (чл.142);
      Могат да забраняват участието на всеки водач или превозно средство, които те разглеждат като опасни или за които ди­ректорът на състезанието ги е уведомил, че са опасни (чл. 127);
      Могат да изключат всеки водач, който те считат (или директорът на състезанието ги е уведомил за това), че няма право да участва или, че е виновен за нечисто управляване на авто­мобила или некоректна практика;
      Нещо повече, те могат да разпоредят отстраняването от про­явата на всеки състезател, който отказва да се подчини на разпоредбите на официалните лица;
      Те могат да отложат състезание при извънредни обстоятел­ства или сериозни основания, свързани със сигурността;
      Те могат да изменят програмата, както по отношение поло­жението на стартовата или финалната линия, така и по вся­какъв друг начин, ако директорите на проявата поискат това в интерес на сигурността на публиката;
      При отсъствието на един или няколко спортни комисари, те могат да определят един или при нужда - няколко заместни­ци, особено когато присъствието на трима спортни комиса­ри е наложително;
      Те могат да решат да спрат състезанието.
      119.(142). Задължения на директора на проявата
      Директорът може да е и секретар на състезанието и може да има различни помощници.
      Когато една проява се състои от няколко състезания, всяко едно от тях може да има свой директор.
      Директорът на състезанието отговаря провеждането му да съот­ветства на официалната програма.
      В частност, той отговаря за:
      поддържане на реда в контакт с полицейските или армейски власти, които са придадени към състезанието и които са не­посредствено отговорни за сигурността на публиката;
      проверката дали всички официални лица са по местата си и докладва за всеки един от тях на спортните комисари;
      проверка дали всички длъжностни лица разполагат с необ­ходимата информация за изпълняване на функциите им;
      контролира състезателите и автомобилите им и не допуска отстранените и дисквалификацираните състезатели и вода­чи да участват в състезание, за което нямат право;
      проверяват дали всеки автомобил (ако е необходимо и състе­зател) носи коректните идентификационни номера, така както са посочени в програмата;
      проверява дали всеки автомобил се управлява от съответния водач и подрежда автомобилите по класове и категории съгласно изискванията;
      води автомобилите до старта в правилния ред и, ако е необ­ходимо - дава старта;
      уведомява спортните комисари на състезанието за всяко пред­ложение за промяна в програмата, за нарушаване на прави­лата, некоректно управление или протести от страна на уча­стниците;
      получава контестациите и ги предава незабавно на спортни­те комисари, като предприема необходимите действия по тях;
      събира докладите на хронометристите, техническите коми­сари, техните помощници, отговорниците по сигурността на пистата или трасето и всички останали официални докумен­ти, необходими за определяне на резултатите;
      подготвя или изисква от секретаря на проявата да подготви данните за заключителен доклад, посочен в чл. 117, по отно­шение на състезанието, които подлежат на приемане от спорт­ните комисари.
      120.(143). Задължения на секретаря на спортната проява
      Секретарят на спортната среща отговаря за провеждането на проявата и за всички обяви, свързани с това.
      Той се убеждава, че отделните официални лица са запознати със задълженията си и, че разполагат с нужната им екипировка. При необходимост, подпомага директора на проявата по изготвяне на заключителния доклад за всяко състезание (вж.чл.119).
      121.(144). Задължения на хронометристите
      Основните им задължения са:
      в началото на спортната проява, да се обърнат към директо­ра, който им дава необходимите инструкции;
      да започнат състезанието, когато са инструктирани за това от директора на състезанието;
      да използват за хронометриране само апаратура, одобрена от БФАС, а за рекорди - таймери с точност до 1/100 от се­кундата, одобрени от ФИА;
      да съобщят времето на всеки състезател след завършването на състезанието;
      да изготвят и подпишат съобразно личната си отговорност своите доклади и да ги предадат, придружени от важните и необходими документи, на директора на проявата при спорт­ните състезания, организирани от БФАС;
      да изпратят при поискване оригиналните отчети на спорт­ните комисари или на БФАС;
      да не дават времената или резултатите на друг, освен на спорт­ните комисари, освен ако имат други инструкции от офици­алните лица.
      122.(145). Задължения на техническите комисари
      Техническите комисари са оправомощени за всички прегледи, касаещи механичните компоненти на автомобилите. Те могат:
      да правят проверки преди състезанието, при поискване от БФАС или организационния комитет, или по време на състе­занието - при поискване от директора му;
      да използват контролни инструменти, одобрени от БФАС;
      да не дават информация на други лица, освен на спортните комисари и директора на проявата;
      да изготвят и подписват на своя отговорност докладите си и да ги изпращат на посочените по-горе овластени, които мо­гат да им разпореждат.
      123.(146). Задължения на помощник-техническите комисари
      Помощник-техническите комисари имат право да измерват те­глото на автомобилите, габаритите им и принадлежностите и да изискват всички документи, свързани със състезателя или водача (лицензи, застраховки и др).
      Задълженията на помощник-техническите комисари могат да се възлагат на техническите комисари. Помощник-техническите комисари могат:
      да изпълняват задълженията си, както преди състезанието по искане на БФАС или организационния комитет, така и по време на състезанието - по искане на спортните комисари или директора на проявата;
      да използват тези контролни инструменти, които са опреде­лени или утвърдени от БФАС;
      да не дават никаква информация на други лица, освен НСВ, организационния комитет, комисарите и директора на състе­занието;
      да изготвят и подписват съобразно отговорността си докла­дите си и да ги предават на оторизираните, посочени по-горе власти, които могат да им разпореждат.
      124.(147). Задължения на наблюдателите на боксовете
      Наблюдателите контролират зареждането с гориво на превоз­ните средства по време на състезанието и изпълняват съответните предписания в допълнителните правила.
      Те са подчинени на директора на състезанието, когото уведо­мяват незабавно за всяко нарушение на състезател или водач.
      В края на всяко състезание те докладват на директора, незави­симо дали писмено или устно, в съответствие с получените инст­рукции.
      125.(14. Задължения на отговорниците по сигурността на трасето и сигнализаторите.
      Отговорниците по сигурността на трасето заемат определените им постове покрай трасето. Със започването на състезанието, всеки отговорник по сигурността се намира под разпореждането на директора на проявата, на когото докладва незабавно със сред­ствата за връзка, с които разполага (телефони, сигнализация, кури­ери) за станалите инциденти или опасности от инциденти на тери­торията на секцията, за която отговаря.
      Сигнализаторите са оправомощени да сигнализират с флагове (Приложение Н на МСК). Те могат успоредно с това да са отговор­ници по сигурността на пистата или трасето.
      При приключване на състезанието, всички отговорници по сигурността на пистата или трасето трябва да предадат на дирек­тора писмен доклад за инцидентите или опасностите от инциден­ти, отбелязани от тях.
      126.(149). Задължения на съдиите
      а) съдии на стартовата линия (по чл.79);
      б) съдии на финала.
      В състезание, при което трябва да се определи редът на преси­чане на финалната линия от състезателите, решението за това се взема от съдиите на финалната линия.
      в) съдии по фактите.
      Когато в едно състезание трябва да се определи дали водачът е докоснал или преминал дадена линия или други факти от същото естество определени за състезанието с допълните правила, за взе­мането на тези решения могат да се назначават съдии по фактите.
      г) помощник-съдии.
      Всеки от гореспоменатите съдии може да има помощници, ко­ито са излъчени, за да им помагат и в случай на абсолютна необхо­димост - да ги заместят като в случаите на разминаване във вижда­нията, окончателното решение принадлежи на съдията по факти­те.
      д) видео и електронни системи.
      Спортните комисари могат за подпомагане на решенията си да използват видео или електронни системи. Те могат да преразглеждат решенията на съдиите по фактите.
      е) протести
      Не се приемат никакви протести на решенията на съдиите на линиите или на съдиите по фактите по въпроси от тяхната компе­тентност.
      Решенията на тези съдии са окончателни, но те нямат право да правят официално класиране, защото нямат общ поглед и не могат да преценят условията, които състезателите изпълняват в проява­та.
      ж) грешки.
      Ако някой съдия счете, че е допуснал грешка, той може да я поправи, но корекцията е обект на потвърждаване от спортните комисари на проявата.
      з) факти, подлежащи на отсъждане.
      Допълнителните правила в състезанието трябва да посочат кои факти подлежат на отсъждане от съдиите по фактите. Съдията по фактите по тези обстоятелства трябва да е посочен поименно в официалната програма.
      и) доклади.
      При завършването на състезанието, всеки съдия е длъжен да предаде доклада си на директора на състезанието.
      127.(150). Задължения на лицата по хендикепа.
      Тези лица подготвят съобразно с допълнителните правила хендикеп, след края на подаването на заявките. Те определят дали тряб­ва да има хендикеп в резултат от постигнати резултати в предход­ни състезания.

      Коментар

      Активност за темата

      Свий

      В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

      Най-много потребители онлайн 7,747 в 09:48 на 20-03-21.

      Зареждам...
      X