Calendar 2011 enduro motorcycle tours BOA


May
12.05 - 15.05 - Enduro Sredna gora 4 days
19.05 - 22.05 - Enduro Rila mountains 4 days
26.05 - 29.05 - Enduro Sredna gora 4 days
...
June
05.06 - 11.06 - Enduro West Rhodopes 7 days
24.06 - 03.07 - Enduro Bulgaria 10 days

July
10.07 - 16.07 - Enduro West Rhodopes 7 days
22.07 - 31.07 - Enduro Bulgaria 10 days

August
05.08 - 14.08 - Enduro Bulgaria 10 days
21.08 - 27.08 - Enduro West Rhodopes 7 days

September
01.09 - 04.09 - Enduro Rila mountains 4 days
08.09 - 11.09 - Enduro Sredna gora 4 days
22.09 - 25.09 - Enduro Rila mountains 4 days

More info here