Обява

Свий
Няма добавени обяви.

RFC BALKANS, Rules & Regulations

Свий
Темата е затворена.
X
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • RFC BALKANS, Rules & Regulations

  Правилник за участие в RFC BALKANS

  клас СЪСТЕЗАТЕЛЕН


  Contents:
  1. Event Format and Regulating Body
  2. Vehicle Class and Scrutineering
  3. Compulsory Equipment
  4. Optional Equipment
  5. Vehicle Specifications
  5.
  1 Body / Chassis
  5.2 Seat Belts
  5.3 Roll Cage
  5.
  4 Supplementary Fuel Storage
  5
  .5 Wheels and Tires
  5
  .6 Electrical System
  5.
  7 Winch
  6. Regulations for Special Stages
  7. Special Stage Penalties
  8. Scoring
  9. Protest
  1
  0. Rights of Organizer
  Съдържание:
  1. Формат на състезанието и регулаторни органи
  2. Състезателни класове и технически преглед
  3. Задължително оборудване
  4. Препоръчително оборудване
  5. Технически изисквания към автомобила
  5.1 Шаси и кабина
  5.2 Колани
  5.3 Клетка
  5.4 Съхранение на резервно гориво
  5.5 Гуми и джанти
  5.6 Електрически системи
  5.7 Лебедки
  6. Правила за специалните етапи (SS)
  7. Наказания по време на специалните етапи
  8. Точки
  9. Контестации
  10. Права на организатора

  1. EVENT FORMAT AND REGULATING BODY

  1. ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО И РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ
  1.1. RFC BALKANS is licensed event under the name of Rainforest Challenge of Malaysia, part of RFC Global Series.
  Special Stages are included to test drivers and riders to their limits in extreme off-road conditions.
  1.1. RFC BALKANS е състезание по лиценз на Rainforest Challenge of Malaysia, част от RFC Global Series.
  Специалните етапи в състезанието ще изпитат уменията на състезателите при екстремни off-road условия.
  1.2 This event is open to all 4-wheel drives up to 3500 kg, providing the vehicle currently or previously has been sold to the general public by the manufacturer.

  No prototype are allowed.

  Competitor vehicles are allowed to start after successful technical inspections (Scruteenering).
  1.2 В състезанието могат да участват автомобили със задвижване на 4-те колела до 3500 кг, предназначени за официална продажба.


  Не се допускат прототипи.

  Състезателните автомобили се допускат до старт след успешно преминаване на технически преглед.
  1.3 The Special Stages (SS) - Competition stages results will determine the overall champions. Scoring will be a combination of elapsed time, less any penalties incurred by teams, as specified, in the competition rules.
  1.3 Специални етапи (SS) - Резултатите от състезателните етапи определят победителите в генералното класиране. Крайните резултати се определят от времето за преминаване на етапите, както и от наказанията, наложени на отборите, както е описано в правилника на състезанието.
  1.4 The authority on running the event will be the RFC Event Committee selected by the Event Director and may include Competition Manager, Chief Scrutineer, Chief Marshal, and Officials. 1.4 Право да ръководи събитието има RFC Организационен Комитет, който се определя от Директора на състезанието. Негови членове могат да бъдат Главния съдия, Техническия директор и други официални лица.
  1.5 During the race participants are obliged to follow the instructions of Organizers and Marshals. 1.5 По време на цялото състезание участниците са длъжни да спазват указанията на Организаторите и съдиите.
  1.6 Competitors are responsible for the actions of all members of their team including technicians, friends, relatives, and may be disqualified in the event that such persons exhibit irresponsible and risky behavior and do not observe the Rules of the event. 1.6 Състезателите са отговорни за действията на всички членове на техния отбор в това число механици, приятели, роднини, като могат да бъдат дисквалифицирани в случай, че тези лица проявят безотговорно и рисково поведение и не спазват правилата на състезанието.
  2. VEHICLE CLASS AND SCRUTINEERING 2. СЪСТЕЗАТЕЛНИ КЛАСОВЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
  2.1 There will be 7 (seven) Classes and 1 (one) Overall Ranking as below:
  - Up to 2000cc – Petrol or Diesel Engines not exceeding 2000cc
  - 2001 to 3000cc Petrol Engines Over 2000cc not exceeding 3000cc
  - 2001 to 3000cc Diesel Engines Over 2000cc not exceeding 3000cc
  - Above 3001cc – Petrol or Diesel Engines exceeding 3001cc
  - Portal Axles
  - Electric Winch
  - PTO Winch
  - Overall Ranking

  Note 1: The organizer reserves the right to amalgamate classes when there is less than 3 Teams entered. Prior notice will be given.

  Note 2: All classes will qualify for the Overall Ranking (winners). Points will be accumulated in all the SS for the Overall Ranking irrespective of the classes and the type of winch used.
  2.1 Определени са 7 (седем) класа и 1 (едно) генерално класиране, както следва:

  - до 2000 куб.см. – Бензинови и дизелови двигатели, които не надвишават 2000 куб.см.
  - от 2001 до 3000 куб.см. – бензинови двигатели над 2000, но под 3000 куб.см.
  - от 2001 до 3000 куб.см. – дизелови двигатели над 2000, но под 3000 куб.см.
  - над 3001 куб.см. – Бензинови и дизелови двигатели с обем над 3001 куб.см.
  - Портални мостове
  - Електрически лебедки
  - Механични лебедки
  - Генерално класиране

  Забележка 1: Организаторът си запазва правото до обединява класове, когато има по-малко от три заявки в съответния клас. Състезателите ще бъдат информирани предварително.

  Забележка 2: Всички класове участват в генералното класиране. Класирането се прави като се съберат точките от всички специални етапи, независимо от класа и вида на използваната лебедка.
  2.2 Vehicles and all equipment are required to be available for Scrutineering at designated time and place. A team representative must be present during these checks. 2.2 Всички превозни средства трябва да бъдат на разположение за Технически преглед (Scrutineering) в определеното време и на определеното място. Представител на отбора трябва да присъства по време на прегледа.
  2.3 Vehicle must be presented in a ready to start condition including all compulsory equipment, Drivers License’s, Insurance Papers, Registration Papers and any others, if required. 2.3 Превозното средство трябва да бъде представено в състояние за старт, заедно със задължителното оборудване, шофьорски книжки, застраховки (Гражданска отговорност), документи за регистрация и други документи, ако се изискват.
  2.4 The Organizer’s emphasis is on the safety aspects of the vehicle and its condition to successfully complete the event. It is the competitor’s responsibility that the compulsory equipment is in good working order and that they are self-sufficient to complete the event. Scrutinizing will again take place before the Twilight Zone.
  2.4 Организаторът ще наблегне основно върху безопасността на превозното средство и неговото състояние с оглед на успешното завършване на състезанието. Отговорност на състезателите е задължителното оборудване да бъде в добро състояние. Тяхна е и преценката дали то ще им бъде достатъчно, за да завършат състезанието. Преди навлизане в Зоната на здрача (Twilight Zone - TZ) ще бъде проведен втори технически преглед.
  3. COMPULSORY EQUIPMENT 3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
  3.1 A 3 tonne (rated) tow point is required on both, the front and rear of the vehicle. Tow Hooks Must be Painted in Red. Tow points can be mounted to a bulbar, if the bulbar is sufficiently strong enough to cope with a 3 tonne load.
  3.1 Необходими са 2 (две) 3-тонни куки в предната и задната част на автомобила. Куките трябва да бъдат боядисани в червено. Куките могат да бъдат монтирани върху bulbar, ако той е достатъчно здрав, за да издържи 3-тонно натоварване.
  3.2 GPS capable to record track. 3.2 GPS, който може да записва трак.
  3.3 Compulsory Equipment - Recovery

  3.3 (a) Ground anchor
  3.3 (b) 8000kg tree trunk protector
  3.3 (c) Snatch block
  3.3 (d) 2 shackles rated at 3.25t or better
  3.3 (e) 1kg (dry weight) dampener
  3.3 (f) Winch extension strap
  3.3 Задължително оборудване – при дърпане

  3.3 (a) Котва
  3.3 (b) Протектор за дърво 8000 кг
  3.3 (c) Полиспаст
  3.3 (d) 2 шегела над 3.25 тона
  3.3 (e) 1 кг (сухо тегло) осигурител за въже
  3.3 (f) Колан за дърпане
  3.4 Compulsory Equipment – Safety

  3.4 (a) Helmet certified for auto-moto sports
  3.4 (b) Finger enclosed leather or material gloves
  3.4 (c) Vehicles shall carry one 1.8kg or two 0.9kg operable dry powder fire extinguishers, mounted securely, within easy reach of the driver and co-driver
  3.4(d) A comprehensive ‘First Aid Kit’
  3.4 Задължително оборудване - безопасност

  3.4 (а) Каска, сертифицирана за автомобилни или мотоциклетни спортове
  3.4 (b) Ръкавици с пръсти от кожа или друг материал
  3.4 (c) Автомобилът трябва да е оборудван с един 1,8 килограмов или два 0,9 килограмови сухи пожарогасителя, монтирани сигурно и с лесен достъп на пилота и навигатора
  3.4 (d) Аптечка
  4. RECOMMENDED EQUIPMENT – VEHICLE 4. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ В АВТОМОБИЛА
  4.1 Shovel/hoe with fixed handle

  4.2 Waffle boards/sand ladders up to 1.2 meters length

  4.3 Comprehensive tool kit to effect running repairs for the duration of the event

  4.4 Camp equipment: stretcher and tarp/tent

  4.5 10 x Garbage bags
  4.1 Лопата с фиксирана дръжка

  4.2 Пътеки/стълби за пясък с разрешена дължина до 1,2 м

  4.3 Цялостен комплект инструменти за осъществяване на текущи ремонти по време на състезанието

  4.4 Къмпинг оборудване: походно легло или хамак и платнище/тента

  4.5 10 (десет) броя торби за боклук
  5. VEHICLE SPECIFICATIONS 5. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОМОБИЛА
  5.1 Body ⁄ Chassis

  5.1 (a) Chassis of a production type 4×4 vehicle is compulsory

  5.1 (b) Chassis can be shorten, strengthened and modified to allow fitting of non-standard engines and suspension systems

  5.1 (c) All vehicles must have a fire wall between passenger compartment and the engine bay

  5.1 (d) Vehicles must have a bonnet covering the engine and rotating pulleys

  5.1 (e) Doors must be fitted to all vehicles. Half doors are to be at least 150mm above the highest part of seat swab

  5.1 (f) Items carried in the vehicle must be secured adequately while the vehicle is in motion

  ALL MODIFICATIONS ARE SUBJECT TO APPROVAL BY CHIEF SCRUTINEER, AND IT IS RECOMMENDED THAT THE FOLLOWING GUIDELINES ARE FOLLOWED

  5.1 (g) Competition Vehicle should be able to be identified as a declared model and the following original sections or parts of the declared model will be considered as qualifying criteria:

  • Front Grill with light assembly
  • Engine compartment and bonnet
  • Driver and passenger cabin with A-Pillar, B-Pillar, bulkhead, doors, floor and windscreen
  • When seated in the cabin, no part of the engine, bell housing, gearbox, transfer case, drive shafts, propeller shafts, winch/winches or winch cable/cables will be visible
  5.1 Шаси и кабина

  5.1 (а) Шаси, предназначено за автомобил 4х4, е задължително

  5.1 (b) Шасито може да бъде скъсявано, подсилвано и модифицирано, за да поеме нестандартни двигатели и окачване

  5.1 (c) Всички автомобили трябва да имат firewall (преградна стена), която отделя кабината от отделението за двигателя

  5.1 (d) Автомобилите трябва да имат преден капак, който покрива двигателя и въртящите елементи

  5.1 (e) Всички автомобили трябва да имат странични врати. Изрязаните врати трябва да бъдат минимум 150 мм по-високи от най-високата точна на мястото за седалището

  5.1 (f) Предметите, които се намират в автомобила, трябва да бъдат адекватно захванати, за да е сигурно, че няма да паднат по време на движение

  ВСИЧКИ МОДИФИКАЦИИ СА ОБЕКТ НА ОДОБРЕНИЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ КОМИСАРИ, ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е СПАЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ

  5.1 (g) Състезателният автомобил трябва да може да бъде разпознат като съществуващ производствен модел и следните части ще бъдат разглеждани като критерии за допустимост:
  • Предна решетка и фарове
  • Двигателно отделение и капак
  • Кабина за пилота и навигатора с A-Pillar, B-Pillar, Bulkhead, врати, под и предно стъкло
  • Когато се седне в кабината, никакви части от двигателя, камбаната на скоростната кутия, скоростната кутия, трансмисията и компоненти на задвижващите валове не трябва да бъдат видими
  5.2 Seat Belts - Full harnesses (4 point) must be fitted for all occupants, the minimum being a Four (4) Point Seat Belt Harness, and must comply with recognized European, American, Australian or FIA Standards. The full harness must not be frayed, torn or damaged in any way.
  Seat belts are obligatory during the event.
  5.2 Колани - 4-точкови колани за пилота и навигатора, които отговарят на познатите Европейски, Американски, Австралийски или ФИА стандарти. Коланът не трябва да е протрит, скъсан или повреден по никакъв начин.

  Предпазните колани са задължителни по време на цялото състезание.
  Натиснете снимката за да я уголемите

Име:Seat Belts.png
Прегледи:1
Размер:81.3 КБ
ID:6076643
  5.3 Roll Cage – Vehicles shall be fitted with a 6 point internal rollcage starting at the A pillar and finishing at the B pillar.

  All joints are to be full penetration butt- welded.

  Rollcage must be built to acceptable engineering practices.
  5.3 Клетка - Автомобилите трябва да бъдат оборудвани с цялостна вътрешна или външна клетка, която обхваща A и В pillar.

  Всички връзки трябва да бъдат плътно заварени.

  Клетката трябва да бъде изработена според стандартните инженерни практики.
  Натиснете снимката за да я уголемите

Име:Roll Cage.png
Прегледи:1
Размер:105.5 КБ
ID:6076644
  5.4 Supplementary Fuel Storage

  5.1 (a) Vehicles may carry supplementary fuel storage of 20 liters over and above normal capacity either in jerry cans or additional vehicle mounted fuel tanks. Jerry cans or fuel storage containers are not allowed to be stored on roof of vehicle or inside the cabin. All fuel storage must be metal or an approved plastic container for cartage of fuel. The Chief Scrutineer reserves the right to reject any fuel tank or fuel storage container that is deemed to be unsafe.
  5.4 Съхранение на резервно гориво

  5.1 (a) Всички автомобили могат да разполагат с резервно гориво от 20 литра над нормалния капацитет, което се съхранява в туби или допълнително монтирани резервоари. Не се разрешава туби или допълнителни резервоари да бъдат върху покрива или в кабината на автомобила. Всички отделения за съхранение на гориво трябва да бъдат метални или от одобрен материал за съхранение на гориво. Техническите комисари имат право да отхвърлят всеки резервоар или контейнер за гориво, за който сметнат, че не е безопасен или адекватно закрепен.
  5.5 Wheels and Tires

  5.5 (a) Tire and wheel combinations are restricted to a maximum 40” diameter.

  5.5 (b) Agricultural tyres of any type are not allowed.

  5.5 (c) Wheel chains of any type are not allowed during competition.

  5.5 (d) Tires must be of a mud type tread pattern and be classified for road use.

  5.5 (e) Tires must have at least 60% tread depth at the start of the event.

  5.5 (f) One spare wheel is to be carried at all times and securely mounted on or inside the vehicle.

  5.5 Джанти и гуми

  5.5 (а) Гумите и джантите са с ограничен размер до диаметър 40 инча.


  5.5 (b) Не са позволени селскостопански гуми от какъвто и да е вид.

  5.5 (c) В състезанието не се разрешават колесни вериги от какъвто и да е вид.

  5.5 (d) Гумите трябва да са предназначени за кал и да са разрешени за движение по пътища.

  5.5 (e) В началото на състезанието дълбочината на грайфера трябва да е поне 60%.

  5.5 (f) Една резервна гума трябва да бъде здраво монтирана в или извън автомобила и да бъде през цялото време на мястото си.
  5.6 Electrical System

  5.6 (a) A mechanical battery isolation switch is to be fitted to the battery or batteries providing power to the competing vehicles electrics. It should be easily accessed by team members.

  5.6 (b) External power sources are not allowed.

  5.6 (c) Vehicle to have working lights, indicators, wipers and horn.
  5.6 Електрически системи

  5.6 (a) Задължително е да има ключ-маса на акумулаторите. Ключ-масата трябва да е лесно достъпна от екипажа.


  5.6 (b) Не се разрешава използването на външни източници на енергия.

  5.6 (c) Автомобилът трябва да бъде с работещи светлини, индикатори, чистачки и клаксон.
  5.7 Winch

  5.7 (a) Vehicle shall be fitted with a minimum 8000lb front recovery winch. A rear winch is highly recommended.

  5.7 (b) Winch cables shall be of high tensile steel compatible to the winch rating. Mild steel cables with a hemp center are not allowed.


  5.7 (c) Synthetic rope must be compatible to the winch rating.

  5.7 (d) Winch cable or synthetic rope must be in a serviceable condition.

  5.7 (e) Winch cable or synthetic rope is allowed to be wrapped or spooled onto horns on the winch bar at the finish of an SS.
  5.7 Лебедка

  5.7 (а) Автомобилът трябва да е оборудван с предна лебедка (минимален капацитет от 8000 lb). Задната лебедка е препоръчителна.

  5.7 (b) Металните въжета на лебедките трябва да бъдат с висока якост на стоманата, съобразени с класа на лебедката. Не се разрешават меки стоманени въжета с конопена сърцевина.

  5.7 (c) Синтетичните въжета трябва да отговарят на класа на лебедката.

  5.7 (d) Металните и синтетични въжета трябва да бъдат в добро състояние.


  5.7 (е) Само при финал на специален етап е допустимо въжето на лебедката да бъде навито на „рога“, монтирани на предния bulbar.
  6. REGULATIONS FOR SPECIAL STAGES (SS)
  6. ПРАВИЛА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ЕТАПИ (SS)
  6.1 The driver will start the stop watch when the vehicle is parked in the starting box with the co-driver secured in the vehicle, the co-driver must stop the clock when the vehicle comes to a complete stop in the finish box. “B” pillar forward must be in the box before watch is stopped. A 10 point penalty will apply if clock is stopped to soon.
  6.1 Пилотът стартира измервателния часовник, когато автомобилът е паркиран на мястото за старт (starting box) и навигаторът е вътре със сложени колани. Навигаторът спира часовника, когато автомобилът е на финала (finish box) и е напълно спрял. Ако часовникът се спре по-рано, екипажът получава 10 наказателни точки.
  6.2 There will be a parallel timing done by the Marshal in charge of the SS, in the event of any error on the part of the driver or co-driver in the starting or stopping of the stop watch the timing taken by the SS Marshal shall be taken as the final timing of the SS.
  6.2 Ще се извършва и паралелно времеизмерване от съдия, който отговаря за съответния специален етап. В случай на грешка от страна на пилота или навигатора при стартиране или спиране на часовника, в протокола ще бъде отбелязано времето, измерено от съдията.
  6.3 Holding of bunting is not allowed.
  6.3 Не се разрешава задържане, дърпане или местене на лентите.
  6.4 Starting order for the groups of SS’s will be by ballot or by accumulation of scores obtained, this will decided by the Competition Committee with prior notice to the competitors.
  6.4 Стартовият ред за специалните етапи се определя от жребий или от временното класиране до момента, обявено предварително от съдиите.
  6.5 The Twilight Zone Transport Stage will be considered as two Special Stages and a maximum of 200 points will be awarded. Condition will apply, these will be announced prior to entry into the Twilight Zone.
  6.5 Зоната на здрача се възприема за два специални етапа и носи на състезателите максимален брой от 200 точки. Условията за нейното преминаване ще бъдат съобщени на състезателите непосредствено преди навлизането в този етап.
  6.6 Driver and Co-Driver are the only persons allowed in the competing vehicle during an SS.
  6.6 Пилотът и навигаторът са единствените лица, които могат да бъдат в състезателния автомобил по време на специален етап.
  6.7 Driver and co-driver must wear a certified crash helmet while in a moving vehicle during an SS.
  6.7 По време на специален етап пилотът и навигаторът трябва да носят каски.
  6.8 Driver and co-driver combination will remain the same for the entire event, alternating between driver and co-driver for any particular SS is allowed.
  6.8 Заявените при старта на състезанието имена на пилота и навигатора не могат да бъдат променяни до неговия финал. Смяната на ролите в екипажа е допустима по време на специалните етапи.
  6.9 Driver and co-driver must be seated and secured in the vehicle. The most forward part of vehicle aligned with the start pegs of the Start Box before the start of an SS. All recovery equipment to be securely stored at start and finish of each SS. 6.9 Преди старта на специален етап пилотът и навигаторът трябва да се намират в автомобила с поставени колани. Предната част на автомобила трябва да бъде изравнена с колчетата, които ограничават стартовата линия. Допълнителното оборудване трябва да бъде здраво осигурено на своето място на старта и финала на всеки специален етап.
  6.10 Timing of the SS will cease when the vehicle has come to a complete stop in the Finish Box (entry into finish box is to be forward unless directed otherwise) 6.10 Времето за преминаване на специалния етап спира, когато автомобилът спре напълно в маркираната зона на финала (влизането във финалната зона става напред, освен ако не е определено друго).
  6.11 Each SS (except the Twilight Zone) has limited (control) time. Each team has 15 minutes between start and final of the SS. When the control time has exceeded the competitors must immediately remove themselves and their vehicle from the course.
  6.11 Всеки специален етап (без Зоната на здрача) има контролно време за преминаване. То е 15 минути. След изтичане на контролното време състезателите трябва да напуснат трасето на специалния етап по възможно най-бързия начин.
  6.12 Liaisons between special stages are also time limited. Each team has 15 minutes after finish of one SS to get to the start of the next one and present the score book to marshals. 6.12 Преходите между специалните етапи също са с лимитирано време. Всеки отбор има 15 минути след финиширането на един специален етап, за да стигне до старта на следващия и да предаде своя карнет на съдията.
  6.13 Competitors are allowed to receive technical assistance between special stages. 6.13 Състезателите имат право на техническа помощ между специалните етапи.
  6.14 If team is unable to start a special stage, when summoned by Marshal, may require 15 minutes to repair the vehicle. This action will be noted in the score book and gain 10 penalty points. If after 15 minutes, the team again cannot start, gets DNS. 6.14 Ако екипаж е в невъзможност да стартира специален етап, когато е повикан от маршал, той може да поиска 15 минути за ремонт на автомобила. Това действие се отбелязва в протокола и носи 10 наказателни точки на отбора. Ако след изтичането на 15-те минути, екипажът отново не може да стартира, получава DNS.
  6.15 Special Stages can be marked by pegs, bunting or stated as a formed track.
  6.15 Специалните етапи могат да бъдат маркирани с колчета, лента или да преминават по ясно видимо трасе.
  6.16 Competitors when directed by a SS Marshal or Official must immediately remove themselves and their vehicle from the course.
  6.16 При подаден сигнал от маршал или друго официално лице състезателите трябва незабавно да напуснат трасето заедно със своя автомобил.
  6.17 Stage awards will be calculated on highest points scored. Penalties will be deducted for infringements.
  6.17 Победителите в специалните етапи се определят спрямо най-високия брой получени точки и след изчисляване на наказанията.
  6.18 SS may vary, with a major emphasis on safety. The competition sections will be designed to test 4 wheel driving and recovery skills first and foremost.

  Special SS for Team Events comprising of two or more vehicles will also be included as and when it is decided by the competition committee.
  6.18 Специалните етапи (SS) могат да бъдат променяни с оглед на сигурността. Състезателните етапи са подбрани така, че да тестват уменията за управление на превозното средство, контрол и работа в екип.

  Специални SS за отбори от две или повече превозни средства също могат да бъдат включени по решение на съдийската комисия.

  7. SPECIAL STAGE (SS) PENALTIES
  7. НАКАЗАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ЕТАПИ
  7.1 10 Points without previous warning

  7.1 (a) Failure to use a tree protector trunk protector
  7.1 (b) Handling cable/rope without gloves
  7.1 (c) No cable dampener
  7.1 (d) Handling/stepping over/under a live cable
  7.1 (e) Carrying cable inside the vehicle
  7.1 (f) Unsecured recovery equipment
  7.1 (g) Failure to wear seat belt correctly
  7.1 (h) Failure to wear helmet correctly
  7.1 (i) Riding on outside of vehicle

  7.1 (j) Breaking bunting or knocking over peg

  7.1 (k) Failure to follow course

  7.1 (l) Holding bunting to improve line of vehicle

  7.1 (m) Incorrect (premature) stop of chronometer that measures time in SS
  7.1 Наказание от 10 точки без предупреждение

  7.1 (а) Неизползване на протектор за дървета
  7.1 (b) Неизползване на ръкавици при работа с въжето на лебедката
  7.1 (с) Липса на осигурител за въже
  7.1 (d) Прекрачване, настъпване или минаване под опънато въже на лебедката
  7.1 (е) Прибиране на въже на лебедка в автомобила
  7.1 (f) Неосигурено допълнително оборудване
  7.1 (g) Неизползване или неправилно поставяне на предпазните колани
  7.1 (h) Неизползване или неправилно използване на каска
  7.1 (i) Возене извън автомобила, балансиране или осигуряване на автомобила с тяло от пилота или навигатора
  7.1 (j) Късане на лента или събаряне на колче (за „съборено“ се смята колче, което е пречупено или паднало на земята)
  7.1 (k) Неволно излизане извън определеното трасе заради поднасяне, подхлъзване и т.н.
  7.1 (l) Задържане, повдигане, местене или издърпване на лента с цел преминаване на автомобила
  7.1 (m) Спиране на часовника, който мери времето в специалния етап, преждевременно
  7.2 10 point penalty will be imposed after one warning is given

  7.2 (a) Excessive wheel spin and failing to recover on direction
  7.2 (b) Failure to stop when signaled to stop by a Marshal
  7.2 (c) Continuing any unsafe practice
  7.2 (d) Not wearing proper clothing, must have enclosed footwear, event/sponsors sleeved shirt, shorts or long pants
  7.2 Наказания от 10 точки, които се налагат след едно предупреждение

  7.2 (a) умишлено или продължително буксуване в трасето без придвижване на състезателния автомобил
  7.2 (b) неспиране след подаден сигнал от маршал
  7.2 (c) извършване на опасни действия
  7.2 (d) липса на подходящо облекло или дрехи с лого на състезанието (когато е указано да бъдат носени)
  7.3 DNF
  7.3 (a) When 4 wheels of the vehicle cross the course boundary the competitor may receive a DNF
  7.3 (b) unauthorized support from spectators or assistance in the track
  7.3 (c) Competitors that do not reach the designed SS finish marker in control time will receive DNF and 10 points
  7.3 DNF
  7.3 (a) при излизане от трасето с четирите гуми състезателите получават DNF

  7.3 (b) помощ от публиката или асистенция в трасето се наказва с DNF

  7.3 (c) Състезатели, които не достигнат финалния маркер в контролното време, получават DNF и 10 точки в класирането за съответния етап
  7.4 DNS
  7.4 (a) Failure to start in correct time will result in a DNS being recorded
  7.4 (b) Failure to present score book to marshal on time
  7.4 (b) Competitors with DNS will receive 0 points

  Note: Some SS may have added penalties, if this is the case Teams will be advised prior to the start of the SS.
  7.4 DNS
  7.4 (a) невъзможността за стартиране в посоченото време за специален етап се отбелязва като DNS
  7.4 (b) непредаване на карнет в определеното време
  7.4 (b) Състезатели с DNS получават 0 точки в класирането за съответния етап

  Забележка: Възможно е в някои специални етапи да има допълнителни наказания. При такава ситуация състезателите ще бъдат допълнително уведомени преди старта на съответния специален етап.
  7.5 40 points penalties – without warning:
  7.5 (a) Verbal abuse of Marshals, Spectators or Competitors
  7.5 (b) Influence and interfere with Marshal’s duties
  7.5 (c) Tampering with other competitors vehicle
  7.5 (e) Littering the trail
  7.5 Наказания от 40 точки – без предупреждение:
  7.5 (а) Вербална обида към съдия, зрител или друг състезател
  7.5 (b) Опит за влияние или намеса в работата на съдиите
  7.5 (с) Умишлено нанасяне на повреди върху друг състезателен автомобил
  7.6 (e) Умишлено замърсяване на трасето
  7.6 Disqualificationwithout warning:
  7.6 (a) Using alcohol or narcotic drugs during the event
  7.6 (b) Lost or destroyed score book
  7.6 (c) Dangerous behavior, risk and/or reckless driving in public area, technical inspection area, park ferme
  7.6 (d) Failure to observe the traffic regulations on public roads
  7.6 (e) Failure to offer help and overrunning participant in dangerous situation
  7.6 (f) Violation of the rules of the competition by a team member, including mechanics and other accompanying persons
  7.6 Дисквалификациябез предупреждение:
  7.6 (a) Употреба на алкохол или наркотични вещества по време на състезанието
  7.6 (b) Загубен или унищожен карнет
  7.6 (с) Опасно поведение, рисково и/или безотговорно каране в зоните за публика, технически преглед, затворения парк
  7.6 (d) Неспазване на ЗДП в и извън населени места
  7.6 (e) Неоказване на помощ и подминаване на участник в беда

  7.6 (f) Грубо нарушение на правилата на състезанието от член на отбора в това число механици и други придружаващи лица
  8. SCORING 8. ТОЧКИ
  8.1 Teams that complete the SS will be allocated points in order of merit from fastest to slowest as follows: 8.1 Екипажите, които успешно са завършили специален етап ще получат точки в следния ред, където максимален брой точки получава най-бързото време за преминаване, а минимален – най-бавното време за преминаване на съответния специален етап.
  Натиснете снимката за да я уголемите

Име:Scoring.png
Прегледи:1
Размер:96.2 КБ
ID:6076645
  8.2 Timing will be scored to the 10th of a second.
  8.2 Времеизмерването се прави с точност до десета от секундата.
  8.3 If 2 or more competitors finish an SS with the same elapsed time, they shall be awarded equal points and placing in the SS.
  8.3 Ако двама или повече състезатели преминат етап с равно време, те ще получат еднакъв брой точки.
  8.4 In case of a tied score in Major Awards, the winner will be decided by a count back. The winner being the one with the least amount of penalties incurred. If this fails to break the tie, then both will be tied as winners in their placing. 8.4 В случай на равенство в генералното класиране победител е този, който има по-малко наложени наказания. Ако отново има равенство, отборите поделят съответното място в класирането.
  9. PROTESTS 9. КОНТЕСТАЦИИ
  9.1 Protests by a competitor must be and handed to the Event Director or Competition Manager within 1 hour of receiving the scores for the particular SS. All protests must be submitted with BGN 200.00 which shall be forfeited if the protest is dismissed.
  9.1 Контестация от състезател се подава до Директора на състезанието и Главния съдия до 1 час след обявяване на резултатите за съответния специален етап. При подаване на контестация се депозира и сумата от 200 лева, която се удържа, ако протестът се отхвърли.
  10. RIGHTS OF ORGANIZER
  10. ПРАВА НА ОРГАНИЗАТОРА
  10.1 The Organizer can refuse any entry, without giving any reason whatsoever.
  10.1 Организаторът има право да отхвърли заявка за участие без да посочва причини за решението си.
  10.2 The Organizer can cancel, postpone or shorten the event in case of any unforeseen circumstances.
  10.1 Организаторът може да отмени, отложи или съкрати състезанието при настъпване на непредвидени обстоятелства.

 • #2
  От: RFC BALKANS, Rules & Regulations

  ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

  Състезателен клас
  : 280 лева
  Таксата е за един член на екипажа и включва:
  • Състезателни права
  • 4 нощувки със закуска в 3-звезден хотел на морския бряг в к.к. Слънчев бряг
  • Охраняем закрит парк
  • 2 официални вечери по време на официалната RFC вечер и по време на награждаването
  • Храна (сух пакет) за Зоната на здрача
  • Шапка
  • 2 тениски
  • Бадж, състезателни номера и стикери


  Клас
  Touring Adventurer: 200 лева
  Таксата е за един човек и включва:
  • Водач и право на движение по паралелно трасе със зони за наблюдение на състезателите
  • 4 нощувки със закуска в 3-звезден хотел на морския бряг в к.к. Слънчев бряг
  • Безплатен паркинг на територията на хотела
  • 2 официални вечери по време на официалната RFC вечер и по време на награждаването
  • Шапка
  • Тениска
  • Бадж, номера за клас Touring Adventurer и стикери


  За деца до 15 години се заплаща 50% от стойността на пакета.

  ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

  16 септември, сряда – пристигане на участниците, настаняване, технически преглед, официална RFC вечер с представяне на състезанието и презентация на Luis J.A. Wee, основател на Rainforest Challenge
  17 септември, четвъртък – церемониален старт, първи състезателен ден
  18 септември, петък – втори състезателен ден, специални етапи и Зона на здрача
  19 септември – трети състезателен ден, Зона на здрача и специални етапи, финал на състезанието, официална вечеря и награждаване на победителите

  НАГРАДЕН ФОНД

  I място – 1500 лева, купи и предметни награди
  II място – 1000 лева, купи и предметни награди
  III място – 500 лева, купи и предметни награди

  В състезанието ще бъдат връчени и специални награди за отборен дух (Team Spirit Award) и за най-уникален 4х4автомобил (Unique 4x4).

  За въпроси и коментари може да ползвате отворената тема - RFC Balkans
  Последно редактирано от Teodora Veleva; 04-01-15, 12:18.

  Коментар


  • #3
   От: RFC BALKANS, Rules & Regulations

   Три добри новини за организацията на RFC Balkans 2015.

   1. RFC Balkans вече има одобрено лого, което се радваме да споделим с вас.

   Натиснете снимката за да я уголемите

Име:RFC LOGO FINAL COLOR.jpg
Прегледи:2
Размер:121.5 КБ
ID:5640574

   2. Към наградния фонд на състезанието има "леко допълнение":

   Екипажът, който спечели I място в RFC Balkans 2015 получава право на участие в големия финал в Малайзия без да заплаща такса. Финансовата равностойност на тази награда е 3500 USD.

   Екипажът, който спечели II място в RFC Balkans 2015 получава 50% отстъпка от таксата за участие в големия финал. Финансовата равностойност на тази награда е 1750 USD.

   Екипажът, който спечели III място в RFC Balkans 2015 получава 25% отстъпка от таксата за участие в големия финал. Финансовата равностойност на тази награда е 875 USD.

   Това значително увеличава шансовете за участие на български екипаж в Rainforest Challenge в Малайзия. Като добавим и паричната награда от 1500 лева за I място, на шампионите им остава да намерят финансиране за още един самолетен билет и транспорт на автомобила.

   3. Luis J.A. Wee лично се включи със специално видео обръщение към off-road общността на Балканите:   Специални благодарности към Марто (Мартин Христов) за съдействието със субтитрите.

   Коментар


   • #4
    От: RFC BALKANS, Rules & Regulations

    Заявка за участие за клас "СЪСТЕЗАТЕЛЕН" - Competitor Entry Form BG Editable.pdf

    Може да изтеглите документа и директно да го попълните pdf формата. Всяко от полетата се попълва на кирилица. Изборът между пилот и навигатор, размерите на тениските и вида на горивото се правят от drop-down меню (стелката в дясно ви показва възможностите за избор).

    След като попълните всички данни, запазвате формата (Save as…) и я изпращате на e-mail office@rfcbalkans.com

    Ако нямате Adobe Acrobat или друга програма, която отваря pdf документи, може да изтеглите и разпечатате заявката. Попълнените данни изпращате на e-mail office@rfcbalkans.com

    Ако имате затруднения или въпроси, свързани с попълването на заявката, може да ми пишете или да ми се обадите на телефон 0888 527969.


    Натиснете снимката за да я уголемите

Име:Competitor Entry Form BG.jpg
Прегледи:2
Размер:84.7 КБ
ID:5648788
    Последно редактирано от PETER BLIZNAKA; 16-03-15, 18:58.

    Коментар


    • #5
     От: RFC BALKANS, Rules & Regulations

     Заявка за участие за клас "TOURING ADVENTURER" - Touring Adventurer Entry Form BG Editable.pdf

     Може да изтеглите документа и директно да го попълните pdf формата. Всяко от полетата се попълва на кирилица.

     След като попълните всички данни, запазвате формата (Save as…) и я изпращате на e-mail office@rfcbalkans.com

     Ако нямате Adobe Acrobat или друга програма, която отваря pdf документи, може да изтеглите и разпечатате заявката. Попълнените данни изпращате на e-mail office@rfcbalkans.com

     Ако имате затруднения или въпроси, свързани с попълването на заявката, може да ми пишете или да ми се обадите на телефон 0888 527969.

     Натиснете снимката за да я уголемите

Име:Touring Adventurer Entry Form BG.jpg
Прегледи:2
Размер:79.4 КБ
ID:5654141

     Коментар


     • #6
      От: RFC BALKANS, Rules & Regulations

      В момента се определят трасетата за класовете „СЪСТЕЗАТЕЛЕН“ и “TOURING ADVENTURER“.

      Техническите изисквания към автомобилите в състезателния клас са написани в Регламента.

      Към автомобилите в клас “TOURING ADVENTURER“ има следните минимални изисквания с оглед на сигурността и безпроблемното протичане на събитието:

      1. Автомобилът трябва да има валидна гражданска отговорност.
      2. Шофьорът на автомобила трябва да има свидетелство за управление на МПС.
      3. В един автомобил могат да бъдат 4 човека (1 водач + 3 пътници).
      4. Всички пасажери в автомобила трябва да бъдат осигурени с предпазни колани (фабрични).
      5. Автомобилът трябва да е 4х4.
      6. Автомобилът трябва да е оборудван с гуми за кал.
      7. Автомобилът трябва да има резервна гума.
      8. Автомобилът трябва да е оборудван с колан и адекватни точки за изтегляне в предната и задната част.


      Препоръчително оборудване: лебедка.

      Моля участниците в този клас да имат предвид, че покритието на автомобилите им може да получи повреди (драскотини).

      Участниците в клас "СЪСТЕЗАТЕЛЕН" и в клас "TOURINGADVENTURER" се задължават да поставят всички стикери, предоставени от организатора върху автомобилите си (стикери на състезанието и неговите спонсори, както и състезателни номера).


      Водачи, употребили алкохол или други упойващи вещества, които проявят неадекватно поведение или имат грубо и неспортсменско отношение към друг участник, съдия или организатор, ще бъдат отстранени от клас “TOURING ADVENTURER“.      Последно редактирано от Teodora Veleva; 12-05-15, 13:32.

      Коментар

      Активност за темата

      Свий

      В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

      Най-много потребители онлайн 7,066 в 14:57 на 11-07-20.

      Зареждам...
      X