Обява

Свий
Няма добавени обяви.

BULGARIA TROPHY 2014 (06-08. 06.2014) - Официална информация

Свий
Темата е затворена.
X
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • BULGARIA TROPHY 2014 (06-08. 06.2014) - Официална информация

  Състезанието ще се проведе на 6,7 и 8 Юни 2014г. в полите на Родопите "над" град Пловдив.
  Класове:
  1. Клас Трофи - три състезателни дни (6,7 и 8 Юни). Трасета със сравнително висока степен на трудност и екстремни участъци.
  2. Клас Адвенчър - състезателни дни (7 и 8 Юни). Трасета с умерена степен на трудност, по съществуващи горски пътища, без екстремни участъци. Няма за се изискват задължително лебедки и клетки за безопасност.

  Начало за подаване на заявки: 01.05.2014
  BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

 • #2
  От: BULGARIA TROPHY 2014 (06-08. 06.2014) - Официална информация

  Правилник за провеждане на Клас Трофи, част от Веригата "Bulgaria Trophy Challenge"

  РАМКОВ ПРАВИЛНИК
  (регламент)
  за провеждане на офроуд състезания
  „Bulgaria Trophy Challenge 2014”


  1. Обща информация.

  Чл.1. С настоящия правилник се урежда провеждането на Веригата офроуд състезания „Bulgaria Trophy Challenge 2014”
  Чл.2. Веригата офроуд състезания „Bulgaria Trophy Challenge 2014” е за автомобили с висока проходимост до 3,5 тона и включва отдени състезания с трасета с аналогична степен на трудност на територията на Република България.
  Чл.3. (1) Състезанията от Веригата се провеждат в един основен клас – „Трофи”, участниците в който се състезават за Купата „Bulgaria Trophy Challenge 2014” в края на сезон 2014.
  (2) Организаторите на отделните състезания имат право по свое усмотрение да включат и други класове, които се администрират отделно от клас „Трофи”
  Чл.4. (1) Базите (биваците), трасетата, таксите за участие на всяко едно конкретно състезание от веригата се определят от неговите организатори
  (2) Информацията по предходната алинея се обявява като допълнение към настоящият правилник най – късно до 2 месеца преди обявената от тях дата за състезанието.
  (3) В базите се обособяват офиси на секретариата, оборудвани с необходимата техника за администриране на състезанието.

  2. Трасета

  Чл.5. (1) Трасетата са на територията на Република България, като преминават по съществуващи полски и горски почвени пътища или подробно обозначени от организаторите екстремни зони.
  (2) Трасетата не са обезопасени и отцепени, и са със сравнително висока степен на трудност по „пресечен” терен.
  Чл.6. При движение по републиканската пътна мрежа се спазва Закона за движението по пътищата и правилника за прилагането му.
  Чл.7. (1) Състезателните екипажи преминават предвидените за тях задължителни трасета, описани в пътни книги.
  (2) Пътната книга е във формат А5, с 5 или 6 реда на страница и описва конкретни ситуации от трасето, както и телефон на организатора.
  Чл.8. (1) Трасетата могат да се състоят от отделни етапи, описани в пътните книги.
  (2) Етапите могат да бъдат:
  • Специален етап (SS): Движение за време по пътна книга
  • Супер специален етап (SSS): Движение за време в ограден с ленти участък.
  • Свързващ етап (LS): Движение по пътна книга, като екипажите трябва да преминат етапа в рамките на определено от организатора контролно време.


  Чл.9. Обявяването на трасета, часови графици, класирания, става единствено по следните начини:
  - пътна книга (road book),
  - инструктаж на състезателите (брифинг),
  - официален бюлетин на организатора (информационно табло в бивака).

  3. Участие.

  Чл.10. За валиден старт и получаване на точки в клас „Трофи” от веригата „Bulgaria Trophy Challenge 2014”са необходими най малко 5 (пет) стартирали участника.
  Чл.11. (1) Начина на подаване на заявки и размерът на стартовите такси се обявяват като допълнение към настоящият правилник от организаторите на всяко едно състезание, най – късно до 2 месеца преди обявената от тях дата за състезанието
  (2) Участниците заплащат стартова такса само след приета от организатора заявка.
  (3) Участниците заплащат авансово 50% от стартовата такса в срок най късно до 15 календарни дни преди обявената дата за състезанието. Останалата част се заплаща при регистрация на екипажа в деня на състезанието.
  (4) Екипаж може да заяви участие и плати такса след обявеният в предходната алинея срок, но в този случай заплаща стартовата такса обявена от организатора, но с 50% увеличение.
  Чл.12. (1) Право на участие в екипажите имат всички дееспособни пълнолетни лица.
  (2) Пилотите трябва да имат валидно свидетелство за управление на МПС за съответната категория.
  (3) Навигатори могат да и бъдат лица, навършили 16 години, но само с изрично нотариално заверено писмено съгласие от двамата родители (настойници).
  (4) С цел феърплей организаторите не следва да допускат да се състезават екипажи участвали в подготовката или проверката на трасетата
  Чл.13. (1) За старт се допускат автомобили с висока проходимост до 3,5 тона и редовна регистрация, преминали проверка при Административните и Технически комисии на отделните състезания.
  (2) Не се допускат МПС тип ATV, UTV, „бъги” или както и да било други МПС, които не са определени като „автомобил”
  Чл.14. (1) Административните и Техническите комисиите се определят от организатора на конкретното състезание.
  (2) Административната комисия проверява се за редовността на подадените заявки, платени такси, попълнени декларации, правоспособност на екипажите и други обявени изисквания за допускане до старт. Подготвя предварителни стартови списъци.
  (3) Техническата комисия проверява за задължително/забранено оборудване, стикери, годност на автомобила да премине трасетата. Техническата комисия проверява автомобила само след извършена проверка от Административна комисия.
  Чл.15. Един заявен автомобил може да бъде заменен с друг в същия клас, но най-късно до техническият преглед. Същото се отнася и за член от екипажа.
  Чл.16. (1) Преди старта състезателите са длъжни да поставят стартовите номера на определените от организаторите места, както и рекламните стикери на спонсорите.
  (2) Всички стартови номера от други състезания трябва да бъдат отстранени или закрити.
  Чл.17. Не се допускат до старт пилоти видимо употребили алкохол или други упойващи вещества.
  Чл.18. (1) Реда на стартиране при първият старт се определя от организатора на конкретното състезание.
  (2) Следващият състезателен ден се стартира съгласно класиране от предходният ден във възходящ ред.
  Чл.19. Екипажите се състезават с един автомобил за всички състезателни дни.
  Чл.20. (1) Всеки екипаж е задължен да стартира в точния час и да спазва реда на стартиране.
  (2) Разрешава се стартиране само при пълен състав на екипажа.
  (3) При закъснение за старт времето на екипажа започва да тече, а той стартира последен.
  Чл.21. (1) Преди старта всеки екипаж получава Контролен карнет.
  (2) Екипажът е изцяло отговорен за съхранението на контролния си карнет по време на състезанието.
  (3) Екипажът е длъжен да представя своевременно Контролния си карнет на отговорните съдии и да следи за правилното вписване на времена и контроли.
  Чл.22. След финал за състезателния ден, екипажа е длъжен веднага да предаде GPS устройството си и карнета на ресорния съдия.
  Чл.23. Екипажите се задължават да се движат по описаните в пътната книга трасета както и да спазват всички указания в нея.
  Чл.24. (1) Ако организатора е обявил време за Край на състезателният ден и затваряне на етапите, в който над 50% от стартиралите екипажи не успеят да се включат, то това време може да бъде удължено от директора на състезанието по решение на спортните комисари.
  (2) Това решение по възможност трябва да се сведе до знанието на състезателите чрез контролите по трасето.
  Чл.25. (1) По определени точки от пътните книги в трасетата организатора разполага контроли (CP).
  (2) Контролите могат да бъдат:
  - Часови физически контроли - заверяват контролният карнет и вписват времето на преминаване.
  - Транзитни физически контроли - заверяват контролният карнет.
  - Виртуални транзитни контроли. При тях преминаването се отчита чрез GPS контрол.
  (3) Наличието на виртуални транзитни контроли се обявява на брифинга преди състезателният ден. Не е задължително те да бъдат описани в пътните книги.
  Чл.26. В случай на отклонение от зададеният в пътната книга маршрут, екипажът е длъжен да се върне в трасето до последната точка от пътната книга през която е преминал, и да продължи движението си по трасето от нея.
  Чл.27. Връзка със състезателите по време на състезанието чрез телефон или радиостанция се допуска единствено при инцидент или за предотвратяване на инцидент.
  Чл.28. Организатора обявява вида на GPS координатите, и е длъжен да впише координатите на базата (бивака) в пътната книга и на информационното табло.
  Чл.29. По време на цялото състезание участниците са длъжни да спазват указанията на организаторите и съдиите по трасето.
  Чл.30. В случай, че даден екипаж се откаже от състезанието, то той е дължен да информира организаторите за това при първа възможност.

  4. Оборудване:

  Чл.31. Задължително оборудване на състезателните автомобили: изправна лебедка, GPS който записва Garmin съвместим трак, клетка за безопасност, колани и каски за екипажа, аптечка, пожарогасител/и (мин. 2кг.), нож в купето с който могат да се срежат предпазните колани, колан (въже) за теглене с мин. дължина 6м, предпазен колан за дърветата, успокоител за въжето на лебедката, резервна гума, крик, изправни светлини и клаксони, чистачки, както и подходящи за трасетата агресивни гуми, „твърдо” закрепени резервоари за гориво.
  Чл.32. В състезателните автомобили (включително в личен багаж на екипажа) не може да се транспортират: туби с гориво, алкохол, огнестрелно оръжие.
  Чл.33. Всички по-тежки предмети в купето, които при преобръщане могат да доведат до нараняване трябва да бъдат твърдо закрепени.
  Чл.34. Организаторите на конкретните състезания имат право по свое усмотрение да регламентират допълнителни изисквания към оборудването на екипажите като допълнение на упоменатите по горе.

  5 . Начин на оценяване, класиране:

  Чл.35. Класирането се прави на база време измерване и се изготвя от главният съдия.
  Чл.36. (1). На старта и финала на състезателния ден, са разположени часови физически контроли, чрез които се отчита общото време за преминаване на трасето за деня.
  Чл.37. На входа и изхода на супер специалните етапи са разположени часови физически контроли, които при необходимост спират времето и стартират в последствие екипажите.
  Чл.38. (1) Ако по време на състезанието в даден специален или супер специален етап има „тапа” часовата контрола на входа на този етап вписва времето на пристигане на екипажите, но не ги допуска в етапа.
  (2) В последствие, когато етапът е свободен за преминаване съдията от часовата контрола стартира състезателните автомобили по реда на пристигането им, като вписва времето на влизане.
  (3) Времето за престой се изважда от общото време за преминаване на трасето за деня.
  (4) По усмотрение на организатора може да се определи време за преминаване на даден супер специален етап (SSS)
  Чл.39. Всички времена се нанасят в контролните карнети на екипажите и протоколите на часовите контроли във формат „час:минути:секунди”.
  Чл.40. Съдия в даден специален или супер специален етап, след съгласуване с Директора на състезанието и Главният съдия има право да промени или отмени етапа, в случай че трасето е невъзможно за преминаване или наличие на инцидент.
  Чл.41. Главният съдия със съгласие на Директора на състезанието има право да прекрати състезателният ден или отмени част от трасето, в случай че трасето е невъзможно за преминаване или наличие на инцидент.
  Чл.42. Класирането за деня на даден екипаж се прави като от времето за преминаване на трасето за деня се извадят времената на престоите (ако има такива) , описани в контролните карнети от часовите контроли и се прибавят наказанията (ако има такива) за извършените от екипажа нарушения на настоящия правилник.
  Чл.43. Всички класирания се извършват във възходящ ред.
  Чл.44. Понятия свързани с класирането:
  Време за преминаване на етап (специален или суперспециален): Разликата между времената, вписани от часовите контроли на изхода и входа на етапа.
  Време за преминаване на трасето за деня: Разликата между времената, вписани от часовите контроли на финала и старта на състезателният ден. Ако екипажът е имал престой на часова контрола и този престой е описан от съответната контрола, то времето за престой се приспада от времето за преминаване.
  Край на състезателният ден и затваряне на етапите: Конкретен час, който се задава от организаторите на състезанието и в който се затварят етапите. След този конкретен час екипажите които не са финширали се счита, че не са завършили състезателният ден и са приключили на последната взета от тях контрола, при което се налагат предвидените наказания.
  Временно класиране: Сума от коригираните времена на Класиранията за деня на участниците за всички състезателни дни. Временното класиране е неокончателно.
  Крайно класиране: Сума от коригираните времена на Класиранията за деня на участниците за всички състезателни дни от състезанието. Крайното класиране е окончателно и се оформя в протокол, подписан от Главният съдия и Директора на състезанието.
  Чл.45. Наказания. Изразяват в наказателни минути, който се прибавят към времето за преминаване на етапите.
  • Неспиране на знак “STOP” от пътната книга – 15 минути.
  • Непредаване на GPS приемник и Контролен карнет до 15 минути от финширане на екипажа – 180 минути
  • Непреминаване през контрола (физическа или виртуална) – 60 минути.
  • Неспазване ограниченията на скоростта. Наказанието е 1 минута за всеки километър превишение до 10км/час превишение; и по 5 минути за всеки километър превишение над 10км/час превишение. За всяко едно нарушение. Ограниченията за скорост ще се контролират чрез GPS приемниците на участниците.
  • Незавършване на състезателен ден. Когато екипажът се откаже или не пресече финала в рамките на определеното време за край на състезателният ден, тогава времето му за преминаване е 60 минути плюс времето от класирането на последния завършил същия състезателен ден от същия клас (вкл. наказанията). Към това време се добавят и наказанията на незавършилият екипаж.
  • При липса на GPS трак, загубен карнет, ако екипажът не стартира, или стартира но не премине повече от 20% от трасето за деня, или не премине през нито една контрола, времето за преминаване е 120 минути плюс времето от класирането на последния завършил същия състезателен ден от същия клас (вкл. наказанията) Към това време се добавят и наказанията на екипажа.
  • При свързващите етапи времето на закъснение се добавя към общото време на състезателя, с точност до завършена минута.
  • Движение през обработваеми площи (ниви, градини и др.) – 60 минути. Наказанието е валидно и когато има движение по азимут!
  • Връзване на стоманено въже за дърво (неизползване на предпазен колан) – 60 минути.
  • Балансиране на автомобила, като навигатора е стъпил (качил) от външната страна – 60 минути. Балансирането (осигуряването) на автомобила при наклони става само с предпазан колан с дължина над 3метра.
  • Бутане, дърпане, клатене на автомобила с ръце или въже (колан) с дължина по малка от 3 метра – 60 минути.
  • Натискане, ритане, държане или друго боравене с въжето на лебедката, когато то е опънато и „под напрежение” – 60 минути.
  • Отклонение над 50 метра (радиус) от описаният по точки в пътната книга маршрут:
   • Ако не е съкратено трасето, не е заобиколен тежък участък от трасето, няма облагодетелстване, и не е пропусната дистанция повече от 1% от трасето за деня – Без наказание.
   • Ако не е съкратено трасето, не е заобиколен тежък участък от трасето, няма облагодетелстване, и не е пропусната дистанция повече от 10% от трасето за деня – 40 минути.
   • Ако не е съкратено трасето, не е заобиколен тежък участък от трасето, няма облагодетелстване, Но е пропуснато разстояние между 10% и 30% от трасето за деня – 90 минути.
   • Ако е съкратено трасето (до 10% от трасето за деня), заобиколен е тежък участък от трасето, налице е облагодетелстване – 120 минути
   • Ако е съкратено трасето между до 10% и 30% от трасето за деня – 180 минути.
   • Ако е пропуснато или съкратено разстояние над 30% от трасето за деня – екипажът се счита за незавършил и се класира по този начин .

  Ако при отклонението от пътната книга са пропуснати контроли или супер специални етапи (SSS) се прибавят и наказанията за същите.


  • Неспазване на предписания в пътната книга – 120 минути. Наказанието се налага ако не дублира други предвидени в правилника наказания.
  • Съзнателно напускане на трасето (лентите) с две колела и движение на автомобила при Супер специален етап – 60 минути. Към наказанието се прибавя и наказания за скъсана лента ако има такава
  • Съзнателно напускане на трасето (лентите) с повече от две колела и движение на автомобила при Супер специален етап – 120 минути. Към наказанието се прибавя и наказания за скъсана лента ако има такава.
  • Скъсана лента при Супер специален етап – 10 минути (за всяко скъсване). Наказанието не се налага ако лентата е скъсана от клон или камък при движение на автомобила; въже на лебедка или въже/колан за осигуряване
  • Внасянето в етапа на помощни средства или допълнително оборудване "отвън" с цел подпомагане на екипажа – 60 минути
  • Оставено оборудване на трасето – 30 минути
  • Ползване на асистенция от страна на асистираща машина – 60 минути. Наказанието не се налага ако асистенцията е за евакуация на състезателен автомобил, който не продължава участието си за деня.
  • Заобикаляне на Супер специален етап – 180 минути
  • Заобикаляне на препятствие или участък от Супер специален етап, който не може да се премине от състезателната машина след разрешение от ресорния съдия – 90 минути. Участъка, който се заобикаля не може да бъде по голям от 50% от Супер специалния етап.
  • Оказана помощ от публиката – 120 минути. Допуска такава без наказание само при инцидент и след разрешение от съдия.


  Чл.46. (1) Всяко наказание се налага поотделно за всяка една ситуация.
  (2) За налагане на наказания организаторите имат право да ползват видеоклипове или снимки, направени от трети лица.
  Чл.47 (1) Състезателите могат свободно да ползват лебедки, крикове, пътеки и т.н., но те трябва да са част от оборудването на МПС’то, като трябва да стартират и финшират с него.
  (2) Не се допуска внасянето на помощни средства отвън.
  (3) Навигатора има право да се движи пеша по трасето и да помага на пилота, но на старта, финала, отделните контроли, трябва да бъде в автомобила (с каска и колан)
  Чл.48. При констатиране на нарушения на настоящия правилник, както и на специфичните правила на всяко състезание, за които няма определено наказание, спортните комисари (съдиите) разглеждат всяко едно такова поотделно и налагат наказание адекватно на ситуацията.
  Чл.49. Официалните резултати се обявяват от организатора на предвидените за това места.
  Чл.50. При допуснати грешки, организаторите имат право да променят обявеното крайно класиране, но не по късно от 24 часа от обявяване на същото.
  Чл.51. В случай на еднакво крайно класиране, предимство има автомобилът с по – малък обем на двигателя .
  Чл.52. Контестации (протести) се подават в писмен вид от член на екипажа, до един час след обявяване на класирането за деня, или крайното класиране, като за целта се заплаща такса от 200 (двеста) лева, които се връщат от организатора, ако протеста е основателен.
  Чл.53. Времеизмерването в специалните и супер специалните етапи се извършва с точност до 1 (една) секунда. Времеизмерването в свързващите етапи се извършва с точност до 1 (една) минута.
  Чл.54. За контрол на разпоредбите в настоящия правилник организаторите ще ползват както физически лица, така и данни от GPS приемниците на участниците с които задължително са оборудвани състезателните автомобили.
  Чл.55. Екипажите са отговорни за изправността на GPS приемниците си, както и за записаните тракове (следи).

  6. Дисквалификация.

  Чл.56. Дисквалификация. Екипажите ще бъдат дисквалифицирани при:
  - Рязане на дървета.
  - Движение на състезателен автомобил по трасето, като екипажа вътре е с незакопчани предпазни колани или без каски
  - Оказана помощ от публиката. Такава се допуска само при инцидент и след разрешение от съдия.
  - Неоказана първа помощ
  - Опасно шофиране извън състезателните трасета.
  - Навлизане в трасето по време на състезанието на асистентско (сервизно) МПС на даден екипаж за оказване на съдействие или евакуация, ако в участъка от трасето се движат състезателни автомобили .
  - Замяна на състезателен автомобил или член на екипажа след започване на състезанието.
  - Поправка, допълнение или подмяна на контролен карнет
  - Наличие на забранено оборудване по време на състезанието.
  - Манипулация на автомобила след прегледа от Техническата комисия, т.е. промени, които не отговарят на техническите изискванията на организатора.

  7. Ползване на асистенция.

  Чл.57. Състезателите свободно могат да си помагат едни на други при преминаване на трасетата.
  Чл.58. (1) Контроли и финал на състезателен автомобил, който е теглен от друг такъв се зачитат. Старт в аналогичната ситуация – не се зачита.
  (2) Тегленият автомобил се счита за пълноправен участник в състезанието и в тази връзка екипажът му следва да предаде контролният карнет и GPS приемника си в регламентираните срокове.
  Чл.59. Организаторът не е длъжен да осигури асистиращи машини във всички етапи на трасетата.
  Чл.60. (1) Асистиращите машини в трасетата са поставени по усмотрение на организатора и основната им цел е да отстранят аварирали автомобили от конкретни етапи в трасето за да се осигури място за преминаване на останалите участници.
  (2) Същите са позиционирани и местят само при авария, като това се съгласува с ресорния съдия и главният съдия.
  Чл.61 При наличие на асистираща машина, член на екипажа трябва ясно и категорично да декларира, че има повреда и да заяви желание за ползване на асистенция.
  Чл.62. (1) По време на състезанието не се допуска ползване на асистенция от друга машина с изключение на:
  • поставените от организатора МПС за асистенция
  • друг състезателен автомобил.


  (2) Предходната алинея не се отнася за случаите когато при инцидент е застрашен човешки живот.
  Чл.63. Екипажите могат свободно да ползват асистиращите машини като опорна точка, но само на определените за целта места за закачване. Не може да се ползва за опорна точка МПС което не е поставено от организатора.
  Чл.64. (1) Резервни части за сервиз на аварирали автомобили в трасето се доставят от организаторите или от други лица с разрешение и по уточнен от организатора маршрут. Доставката се извършва по маршрут който е различен от състезателното трасе с цел да се осигури безпрепятственото преминаване на състезателните автомобили.
  (2) Авариралите автомобили, които не могат да се движат на собствен ход се евакуират след приключване на състезателния ден.

  8. Съдии (Спортни комисари)

  Чл.65. (1) Съдиите са разположени на старта, финала и по трасето.
  (2) Съдиите следят за изпълнението на настоящият правилник, съдействат при организацията и анализа на резултатите, изготвянето на класирането, а също и при въпроси касаещи регламента.
  Чл.66. Съдия има право да спре временно състезанието при наличие на опасност за учстници или зрители.
  Чл.67. Всички съдии са пряко подчинени на главният съдия.

  9. Зрители и Медии.

  Чл.68. По време на състезанието зрителите и представители на медиите нямат право да навлизат в трасето и по никакъв начин не трябва да възпрепятстват състезанието. Длъжни са да спазват инструкциите на организаторите и съдиите.
  Чл.69. В интерес на мероприятието е зрителите, медиите и участниците да си сътрудничат.

  10 . Участие за Купата „Bulgaria Trophy Challenge 2014”

  Чл.70. Участниците във всяко едно състезание от веригата Bulgaria Trophy Challenge 2014 се състезават за голямата награда и Купата „Bulgaria Trophy Challenge 2014” в края на сезон 2014.
  Чл.71. Не е задължително участието във всички обявени състезания от веригата.
  Чл.73. (1) За позициите от класиранията на всяко едно конкретно състезание, състезателите получават определен брой точки.
  (2) Със сумата от тези точки те участват в генерално класиране, което ще бъде изготвено в срок до два часа след обявяване на крайното класиране от последното състезание на веригата Bulgaria Trophy Challenge 2014.
  (3) Генералното класиране се изготвя, като се съберат точките от 5 състезания с най добро класиране за всеки един от екипажите. Сумата от точките в тези 5 състезания определя мястото на екипажа в Генералното класиране.
  (4) При наличие на равен брой точки, предимство има екипажът с по голям брой призови места.
  Чл.74. Пълният списък от състезания, включени във веригата, както и датите им се обявяват най-късно до датата на провеждане на първото от тях.
  Чл.75. За да бъдат признати точките от състезанията на даден екипаж е необходимо всички точки да бъдат спечелени от един и същи пилот. Автомобили и навигатори могат да се заменят.
  Чл.76. (1) В надпреварата за Купата „Bulgaria Trophy Challenge 2014” участват всички български екипажи.
  (2) Чуждестранни екипажи участват след изрично заявено желание.
  (3) При участие на чуждестранни екипажи в някое от състезанията във веригата и те не са заявили участие за Купата „Bulgaria Trophy Challenge 2014”, то тяхното класиране се изключва при разпределянето на точките.
  Чл.77. Организаторите нямат право да бъдат част от екипажи, които участват в домакинското им състезание. Това не се отнася за техните автомобили, които могат да се ползват от други лица.
  Чл.78. (1) Точки получавани от класирането на всяко едно състезание от веригата:
  1-во място - 25т.
  2-ро място - 18т.
  3-то място - 15т.
  4-то място - 12т.
  5-то място - 10т.
  6-то място - 8т.
  7-то място - 6т.
  8-то място - 4т.
  9-то място - 2т.
  от 10-то място включително, всички завършили състезанието - 1т.
  (2) Една точка след 10 място получават тези, които има „Финал” на последният състезателен ден и нямат пропуснат „Старт” в състезателните дни.

  11. Заключителни разпоредби.

  Чл.79. Компетентните лица, които вземат решения при случаи непредвидени в този правилник са съдиите (спортните комисари) на всяко едно конкретно състезание.
  Чл.80. Организаторите на отделните състезания запазват правото си да правят промени под формата на допълнения и приложения към настоящия правилник, но състезателите трябва да бъдат своевременно уведомени за това.
  Чл.81. Промени в трасетата не могат да се правят един час преди старт, освен в извънредни ситуации.
  Чл.82. Всички изменения или допълнителни разпореждания се обявяват чрез официален бюлетин на организатора.
  Чл.83. Организационният комитет на „Bulgaria Trophy Challenge 2014” запазва правото си на промени в настоящия правилник, но състезателите и организаторите на състезания трябва да бъдат своевременно уведомени за това.
  BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

  Коментар


  • #3
   От: BULGARIA TROPHY 2014 (06-08. 06.2014) - Официална информация

   Записването официално е открито:

   Заявка на Български език:
   http://www.offroader.bg/trophy_form.php

   Заявка на Английски език:
   http://www.offroader.bg/trophy_form_en.php
   BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

   Коментар


   • #4
    От: BULGARIA TROPHY 2014 (06-08. 06.2014) - Официална информация

    Ред на първоначално стартиране:
    Клас Трофи:
    1-во Място във Веригата за 2013
    1-во Място BULGARIA TROPHY 2013
    1-во Място SERBIA TROPHY 2013
    Временно класиране във Веригата към момента
    Участници, които не са карали тази година във Веригата: съгласно жребий
    Клас Адвенчър:
    Лицензирани състезатели към НШ (ако има такива) по временно класиране за 2014
    Участвали в Адвенчър / Хоби клас в Кърджали и Варна - съгласно класиране от тези състезания
    Всички осъанали: съгласно жребий

    Следващи стартове: Съгласно класиране от предходен ден
    BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

    Коментар


    • #5
     От: BULGARIA TROPHY 2014 (06-08. 06.2014) - Официална информация

     Важна информация:

     1. Краен срок за подаване на заявки: 04.06.2014 г.

     2. Стартова такса.
     Промоционална такса за участие до 02.06.2014 г. (включително), след подадена заявка:
     Клас Трофи - 120 лева
     Клас Адвенчър - 60 лева
     Такси за участие след 25.06.2013, (след подадена заявка):
     Клас Трофи - 160 лева
     Клас Адвенчър - 80 лева

     3. Бивак: Хотел "Копривки", район Здравец, община Куклен, на около 20км. южно от град Пловдив в полите на Родопите.
     Координати: N41 59.609 E24 43.377
     Хотелът се ползва и миналата година, бивша почивна станция, не е супер луксозен. Уговорено е стаите да се освобождават на 30.06.2013 до 16,00 часа.
     Цена на нощувка за 1 човек: 25 лева (с включена закуска)

     4. По луксозен хотел: Еко Хотел Здравец
     http://www.hotelzdravetz.com/index.p...id=1&prm=hotel
     Хотелът е на около 3-4 км. от бивака. Цена на двойна стая: 74 лева.
     Уговаряме освобождаване до 15,00 часа.

     5. Най близки са бензиностанциите на околовръстно шосе на Пловдив.

     6. Резервации и настаняване.
     - Резервациите за бивака се правят в заявката за участие. Там има поле с което се заявява настаняване за екипажа. Резервацията за асистенция и придружители се прави в полето "Допълнителна информация" там опишете колко души и какви стаи желаете. В това поле опишете и размерите за тениски за екипажа
     Бивака разполага с 15 двойни, 8 двойни със спални, 3 тройни, 2 четворни, 2 апартамента за 5 души, един за 7 души, един със спалня и диван
     Има една стая със 6 легла: Там цената за нощувка е 16 лева на човек (със закуска). Ако се намерят 6 души по непретенциозни, пишете че искате нея.

     - За Еко Хотел Здравец резервации се правят свободно от Вас. Телефони има на сайта в линка по горе. Казвайте че сте за офроуд състезанието. Телефон: 0886 995959

     7. Както миналата година е определено място за палатков лагер, така че любителите за къмпинга могат да се възползват.

     8. Заплащане. Напомням, промоционалните такси за участие в състезанието са 120 лева до 02.06.2012 (включително).
     До тази дата трябва да заплатите и хотела (Бивака)! След тази дата направените, но неплатени резервации отпадат и ви настаняваме като пристигнете където са останали места.

     9. Как да платите:
     - По банков път по сметка на "СПОРТЕН КЛУБ ОФРОУДЪР". Първа инвестиционна банка, BIC FINVBGSF, IBAN BG35FINV91501215448296
     - По куриер "Еконт", град Пловдив, офис Кукленско шосе до поискване в полза на Атанас Делев Делев
     - Лично на Атанас Делев (при което ще получите надлежен документ за платена такса)
     - На 05.06.2014г., в административния офис (в бивака) на BULGARIA TROPHY 2014. (в този случай губите промоционалните цени)

     * В основанието за плащане Задължително се вписва името на пилота и клуба/града който представлява!

     10. За информация: Атанас Делев - 0898 488775
     BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

     Коментар


     • #6
      От: BULGARIA TROPHY 2014 (06-08. 06.2014) - Официална информация

      BULGARIA TROPHY 2014
      Програма на състезанието:

      05.06.2014г.(Четвъртък)
      16,00 часа. Начало на настаняване в бивака.
      17,30 – 19,30 часа. Административен и технически преглед – всички класове

      06.06.2014г.(Петък)
      08,30 – 10,00 часа. Административен и технически преглед – клас Трофи
      10,00 часа. Брифинг. Клас Трофи и Зрители. Жребий и определяне ред на стартиране, раздаване на стартови номера. Място: бивак на състезанието.
      11,15 часа. Официален Старт клас Трофи.
      11,30 часа. Старт Етап 1 клас Трофи
      17,30 – 19,30 часа. Административен и технически преглед – клас Адвенчър
      19,30 часа. Брифинг. Клас Адвенчър и Зрители. Жребий и определяне ред на стартиране, раздаване на стартови номера. Място: бивак на състезанието.
      20,00 часа. Брифинг за клас Трофи. Място: бивак на състезанието.

      07.06.2014г. (Събота)
      09,30 часа Старт Етап 2 клас Трофи - Навигация
      10,00 часа. Старт клас Адвенчър - Навигация
      20,30 часа. Брифинг за всички класове и Зрители. Място: бивак на състезанието.

      08.06.2014г. (Неделя)
      10,00 часа. Старт Етап 2 клас Адвенчър - Навигация
      10,45 часа. Старт Етап 3 клас Трофи - Навигация + SSS
      15,30 часа. Церемония по закриване на BULGARIA TROPHY 2014 и награждаване на победителите.
      Последно редактирано от rocky; 11-06-14, 10:28.
      BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

      Коментар


      • #7
       От: BULGARIA TROPHY 2014 (06-08. 06.2014) - Официална информация

       ! Минимално Задължително оборудване за Клас Адвенчър:
       GPS който записва Garmin съвместим трак, предпазни колани (може и оригиналните на автомобила), каски за екипажа (без ограничения), аптечка, пожарогасител, колан (въже) за теглене с мин. дължина 6м, резервна гума, крик (без ограничения), изправни светлини и клаксони, чистачки, както и подходящи за трасетата гуми (по агресивни АТ или МТ) в момента има доста кал. Всички по-тежки предмети в купето, които при евентуално преобръщане могат да доведат до нараняване трябва да бъдат твърдо закрепени. Не може да се транспортират: туби с гориво, алкохол, огнестрелно оръжие.
       BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

       Коментар


       • #8
        От: BULGARIA TROPHY 2014 (06-08. 06.2014) - Официална информация

        ! Допълнително наказание за клас Трофи:
        Екипажите нямат право да спират в състезателното трасе и да напускат автомобила. Това е възможно ако автомобила е спран отстрани и има достатъчно място за да преминат свободно останалите състезатели. Наказание: 60 минути. Описаното не важи ако автомобила е аварирал и не може да бъде преместен.

        За Всички класове, Напомням:
        Наказанието за неспиране на знак СТОП от пътната книга не е отменено! Допуска те толеранс от 10 км/ч (включително). Извън него, наказането е 15 мин.
        Екипажа няма право да сталя каските по време на състезанието. Това важи и когато са извън автомобила.
        BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

        Коментар


        • #9
         От: BULGARIA TROPHY 2014 (06-08. 06.2014) - Официална информация

         За Трофи клас в Събота - 07.06.2014!

         Определено е място за Сервизна зона. Там време НЯМА да се спира, но екипажите могат свободно да се ремонтират, да сменят акумулатор, да ги чакат асистенции ...
         До там има черен път от бивака (4-5 километра) и асфалтов път на около 20 км (минава се през Асеновград). Точката е на асфалтовия път, има полянка, ще има и Контрола. Екипажите могат да се чакат в интервала от час и половина след старта ... до края на контролното време. Моля да се спира така, че да не се затапва асфалта или маршрута на състезанието (в синьо на снимката) Сервиза е между двете зрителски точки за деня.
         Прикачени файлове
         BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

         Коментар


         • #10
          От: BULGARIA TROPHY 2014 (06-08. 06.2014) - Официална информация

          Първа зрителска точка за Събота, 07.06.2014.
          Намира се над с. Куклен. Моля паркирайте на описаната точка или максимум 50 метра над нея (в началото на ореховата градина), иначе може да навлезете в трасето. Автомобилите могат да се очакват 30-40 мин. след стартиране. На практика цялата отсечка от зрителската точка нагоре става за гледане (зависи на кой му се ходи пеша). Ще има и Контрола, която ще Ви обясни. Внимателно се движете по пътя нагоре, понеже това е трасето.
          Прикачени файлове
          BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

          Коментар


          • #11
           От: BULGARIA TROPHY 2014 (06-08. 06.2014) - Официална информация

           Втора зрителска точка за Събота, 07.06.2014.
           Близо е до бивака. Може да се стигне с неподготвен джип. Крайната точка Ви води до "Т" образно кръстовище със затревен път. По него минават състезателите. Паркирайте така, че да не пречите на движението. Тръгнете 100 метра надолу по затревеният път и ще намерите контрола и гледката на снимката. Коли могат да се очакват най рано около 3 часа след старта. Точката ще може да се гледа и от финширалите Адвенчъри
           Прикачени файлове
           BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

           Коментар


           • #12
            От: BULGARIA TROPHY 2014 (06-08. 06.2014) - Официална информация

            В Неделя, забавленията за зрителите са предвидени на долните координати. Затворени трасета няма да има. И двата класа ще идват по пътна книга и ги очаква атрактивен финал (най-вече Трофито). Мястото е същото като миналата година.
            Прикачени файлове
            BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

            Коментар


            • #13
             От: BULGARIA TROPHY 2014 (06-08. 06.2014) - Официална информация

             Класирания за клас Трофи:
             Прикачени файлове
             BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

             Коментар


             • #14
              От: BULGARIA TROPHY 2014 (06-08. 06.2014) - Официална информация

              Класирания за клас Адвенчър
              Прикачени файлове
              BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

              Коментар

              Активност за темата

              Свий

              В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

              Най-много потребители онлайн 7,066 в 14:57 на 11-07-20.

              Зареждам...
              X