Обява

Свий
Няма добавени обяви.

ОТКРИТ НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ "BULGARIA TROPHY CHALLENGE" 2017 - правилник и календар

Свий
Темата е затворена.
X
Това е залепена тема.
X
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • ОТКРИТ НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ "BULGARIA TROPHY CHALLENGE" 2017 - правилник и календар

  Календар за 2017

  1. Варна Трофи 2017 – 5-7 май 2017

  2. Нова Черна 2017 - 9-11 юни 2017

  3. Верея Трофи 2017 – 18–20 август 2017

  4. Загора Трофи 2017 – 22–24 септември 2017

  5. Русе Networks 2017 – 27-29 октомври 2017

 • #2
  От: ОТКРИТ НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ "BULGARIA TROPHY CHALLENGE" 2017 - правилник и календ

  Правилникът ще се публикува само тук. И актуалната версия ще може да бъде намерена само тук!

  Правилник за участие в състезания от Открит национален шампионат
  „Bulgaria Trophy Challenge” 2017


  версия от 15.01.2017 г.

  1. Обща информация

  Чл.1. С настоящия правилник се уреждат условията за участие в Открития национален шампионат „Bulgaria Trophy Challenge” 2017.

  Чл.2. Участниците в провежданите състезания за Открития национален шампионат „Bulgaria Trophy Challenge” 2017 са длъжни да познават настоящите правила.

  Чл.3. Непознаването на правилата не освобождава участниците да изпълняват съответните задължения и да понасят съответните наказания и отговорности.

  Чл.4. Откритият национален шампионат „Bulgaria Trophy Challenge” 2017 е за автомобили с висока проходимост до 3,5 тона, притежаващи необходимите документи по ЗДВП в Република България. Шампионатът включва отделни състезания с аналогична степен на трудност.

  Чл.5. Организаторът се задължават да сключи застраховка обща гражданска отговорност за вреди причинени от състезателен автомобил срещу трети лица с минимално покритие (агрегатен лимит) 300 000 лв.

  Чл.6. Състезанията се провеждат само в три автомобилни класа -Стандартен, Модифициран, Прототип, като разделението е по приложената таблица. Клас Модифициран и клас Прототип могат да карат и по едно и също трасе.

  Чл.7.Организатор на състезание от шампионата, съгласил се в настоящия правилник, няма право да организира допълнителни състезателни автомобилни класове, освен регламентираните. При неспазване на тази точка състезанието отпада като кръг от шампионата.

  Натиснете снимката за да я уголемите

Име:1.png
Прегледи:4
Размер:99.6 КБ
ID:5740295  2. Трасета

  Чл.
  8. (1) Трасетата са на територията на Република България, като преминават по съществуващи полски и горски почвени пътища, пътеки и места без съществуващ път или подробно обозначени от организаторите екстремни зони.

  (2) Трасетата не са обезопасени и отцепени.

  Чл.9. При движение по републиканската пътна мрежа се спазва Закона за движението по пътищата и правилника за прилагането му.

  Чл.10. (1) Състезателните екипажи преминават предвидените за тях задължителни трасета, описани в пътни книги за всички дни от състезанието.

  (2) Пътната книга е във формат А5, с 5 или 6 реда на страница и описва конкретни ситуации от трасето. В пътната книга са посочени и телефони за връзка с организаторите.

  Чл.11. Състезателните етапи могат да бъдат:

  • Специален етап (SS): Движение за време по пътна книга и (или) ленти по смисъла на Чл.8.(1).
  • Свързващ етап (LS): Движение по пътна книга, като екипажите трябва да преминат етапа в рамките на определено от организатора контролно време.

  Чл.12. Обявяването на трасета, часови графици, класирания, става единствено по следните начини:

  • пътна книга (road book);
  • инструктаж на състезателите (брифинг);
  • официален бюлетин на организатора (информационно табло в бивака);

  Чл.13. Трасетата за всички класове могат да бъдат с дължина не по-малко от 50 км и не повече от 180 км общо за цялото състезание.

  Чл.14. Задължително е преминаването на точно определен маршрут, описан в пътна книга, трасета, маркирани с колчета и/или лентова маркировка, зададени GPS точки и други. Трасето в свързващите етапи се счита за част от състезанието и не спазването на описаният маршрут в пътната книга довежда до наказание .

  Чл.15. При преминаване през участък определен с азимут, отклонението от точка начало на азимута, до точка край на азимута не се отчита.

  3. Условия за участие

  Чл.16. За да получат пълния брой точки от всяко състезание за Открития национален шампионат „Bulgaria Trophy Challenge” 2017 са необходими най-малко 5 (пет) стартирали участника в клас. При по-малко от 5 участника класиралите се екипажи получават точките описани в Чл.58.(3).

  Чл.17.(1) Всички състезания от веригата са тридневни и размерът на таксите е:

  • 120 лв. - платени 20 дни преди съответното състезание;
  • 150 лв. - платени 10 дни преди състезанието;
  • 200 лв. - платени на място.

  (2) Последното състезание, което е и закриване на шампионата , може да бъде двудневно с удължени етапи.

  Чл.18. (1) Право на участие в екипажите имат всички дееспособни пълнолетни лица.

  (2) Пилотите трябва да имат валидно свидетелство за управление на МПС за съответната категория.

  (3)Навигатори, които нямат свидетелство за управление на МПС нямат право да управляват състезателния автомобил.

  (4) Състезателите трябва да имат валидна индивидуална спортна застраховка за дните на състезанието с минимално покритие 10 000 лв. (стойност на застраховката - около 30 лева на човек от екипажа).

  (5) Организаторът се задължава да направи групова спортна застраховка с с минимално покритие 10 000 лв. за всеки участник, който при записването не предостави индивидуална спортна застраховка.Стойността на тази застраховка се поема от участниците.

  Чл.19. До старт се допускат автомобили с висока проходимост до 3,5 тона и редовна регистрация, преминали проверка при Административните и Технически комисии на отделните състезания.

  Чл.20.(1) Автомобилите преминали успешно Административен преглед получават стартови номера и рекламни стикери на спонсорите.

  (2) Техническата комисия проверява за задължително/забранено оборудване, стартови номера, рекламни стикери, годност на автомобила да премине трасетата. Техническата комисия проверява автомобила само след извършена проверка от Административна комисия.

  (3) Автомобилите преминали успешно Технически преглед получават стикер за годност за старт.

  Чл.21. (1) Преди Техническия преглед състезателите са длъжни да поставят стартовите номера и рекламните стикери на спонсорите.

  (2) Всички стартови номера от други състезания задължително трябва да бъдат отстранени или закрити.

  Чл.22. Екипажът и състезателният автомобил могат да бъдат проверявани по всяко време на състезанието по настоящия правилник без предупреждение.

  Чл.23. Не се допускат до участие автомобили, които са в състояние, правещи ги опасни за движение.

  Чл.24. Един заявен автомобил може да бъде заменен с друг в същия клас, но най-късно до Административния преглед. Същото се отнася и за член от екипажа.

  Чл.25. Екипажите се състезават с един автомобил за всички състезателни дни.

  Чл.26. Не се допускат до старта участници видимо употребили алкохол или други упойващи вещества.

  Чл.27. (1) Редът на стартиране при първият старт на всяко състезание се определя по реда на временното класиране в шампионата до момента. Всеки следващ участник стартира по реда на записванията.

  (2) Следващият състезателен ден се стартира съгласно временно класиране от предходният ден във възходящ ред.

  (3) При подаване на контестация и при техническа невъзможност за бързо решение на казуса поради наближаващ старт – стартовата решетка е въз основа на предварителното класиране с нанесените наказания.

  Чл.28. (1) Всеки екипаж е задължен да стартира в точния час и да спазва реда на стартиране.

  (2) Разрешава се стартиране само при пълен състав на екипажа.

  (3) При закъснение за старт времето на екипажа започва да тече, а той стартира по преценка на съдията.

  (4)Екипажът може да стартира не по-късно от 30 мин. след последният стартиращ екипаж.

  Чл.29. (1) Преди старта всеки екипаж получава Контролен карнет.

  (2) Екипажът е изцяло отговорен за съхранението на контролния си карнет по време на състезанието.

  (3) Екипажът е длъжен да представя Контролния си карнет на отговорните съдии и да следи за правилното вписване на времена и контроли.

  Чл. 30. Екипажът трябва да финишира в пълен състав.

  Чл.31. (1) На определени точки от пътните книги в трасетата организатора разполага контроли (CP).

  (2) Контролите могат да бъдат:

  • Часови контроли
  • Транзитни физически контроли (PCP)- заверяват контролният карнет.
  • Виртуални транзитни контроли (VCP) – преминаването се отчита чрез технически средства.

  (3) Наличието на виртуални транзитни контроли се обявява на брифинга преди състезателният ден. Задължително е те да бъдат описани в пътните книги.

  Чл.32. Организаторът може да промени мястото на финала при черезвичайни условия. Тогава финалът трябва да е на физическа контролна точка и не трябва да има екипажи движещи се по трасето след тази физическа контролна точка.

  Чл.33. GPS координатите ще бъдат представяни в следният формат: hddd°mm.mmm’.

  Чл.34. По време на цялото състезание участниците са длъжни да спазват указанията на организаторите и съдиите по трасето.

  Чл.35. В случай, че даден екипаж се откаже от състезанието, то той е длъжен да информира организаторите за това при първа възможност.

  Чл.36. Неподвижен или аварирал автомобил в състезателното трасе трябва да бъде отстранен от екипажа незабавно за да не пречи на преминаването на останалите участници в състезанието.

  4. Оборудване

  Чл.37.(1) Задължително оборудване на всички състезателни автомобили:
  • клетка или дъга за безопасност, изработени спрямо техническите изисквания за съответния клас; Дъгата за клас Стандартен трябва да е хваната на 4 точки и се препоръчва да има поне един диагонал. Минималните изисквания за защитна дъга са показани на картинката:

  Натиснете снимката за да я уголемите

Име:2.png
Прегледи:7
Размер:87.6 КБ
ID:5740296

  • предпазни колани и каски (автомобилни или мотоциклетни по стандарт) за екипажа. Коланите не трябва да са протрити, скъсани или повредени по никакъв начин;
  • специален нож за рязане на колани;
  • GPS който записва Garmin съвместим трак, минимум 5000 точки с USB-порт;
  • изправна адекватна лебедка;
  • успокоител за въжето на лебедката. Успокоителят може да бъде стелка/гума навита на руло, специална тежест за лебедки, торбичка с пясък и т.н. Успокоителят трябва да е ясно видим и разпознаваем ;
  • аптечка;
  • пожарогасител/и (мин. 2кг.);
  • колани за теглене – 2бр. ( къс и дълъг);
  • резервна гума;
  • крик;
  • светлинна и сигнална уредба (изправни светлини, мигачи и клаксон);
  • подходящи за трасетата агресивни гуми;
  • „твърдо” закрепени и обезопасени резервоари за гориво;

  Автомобилите оборудвани с газови уредби, трябва да притежават валиден паспорт и технически преглед за годината, в която се провежда състезанието.

  (2) Задължително допълнително оборудване на състезателните автомобили в клас Модифициран и Прототип:
  • спортни колани минимум три-точкови Y- колани. Коланите не трябва да са протрити, скъсани или повредени по никакъв начин;
  • спортни седалки;
  • предпазна клетка хваната на 6 точки; Няма да се допускат видимо лошо изработени клетки. Няма да се допускат клетки изработени от винкел, тънки тръби (с диаметър под 30 мм.) и други несвойствени материали.


  Клетките трябва да имат един диагонал или X от типа показани на картинките:

  Натиснете снимката за да я уголемите

Име:3.png
Прегледи:2
Размер:68.1 КБ
ID:5740297

  Натиснете снимката за да я уголемите

Име:4.png
Прегледи:2
Размер:73.2 КБ
ID:5740298


  Горната част на клетката трябва да е усилена. Примери за такова усилване са показани на следните картинки:

  Натиснете снимката за да я уголемите

Име:5.png
Прегледи:2
Размер:40.9 КБ
ID:5740299

  Натиснете снимката за да я уголемите

Име:6.png
Прегледи:2
Размер:61.8 КБ
ID:5740300


  Препоръчва се клетките да са изработени от безшевни тръби с минимум по един диагонал в три взаимно-перпендикулярни равнини и да сa с минимален брой заварки.

  (3) Препоръчително допълнително оборудване за всички класове:
  компас;
  • устройство за измерване на дистанции – трип компютър;
  • земна котва;
  • крик тип Hi-Lift;
  • пътеки;
  • резервни части;
  • храна и вода за 24 часа престой в гората;
  • полеви вилица, лъжица, канче за всеки член от екипажа;
  • 2бр. тоалетна хартия;
  • торби за боклук;

  (4) Препоръчително допълнително оборудване за клас Стандартен:
  • предпазна клетка хваната на 6 точки;
  • спортни колани поне три-точкови Y- колани;
  • спортни седалки;

  Чл.38. В състезателните автомобили не може да се транспортират туби с гориво.

  Чл.39. Всички предмети в купето трябва да бъдат твърдо закрепени.

  5 . Начин на оценяване, класиране

  Чл.40. Максималното време за етапа/етапите се определя от организатора и е вписано в пътната книга/карнет. То е еднакво за всеки един екипаж от даденият клас. След изтичането му, за екипажа се счита, че етапът е затворен и последващи контролни точки няма да се зачитат.

  Чл.41.(1) Времето в трасето не се спира.

  (2) Екипажът може да пропусне една екстремна зона от трасето за деня, без да получи наказание от 120 минути.

  (3) Организаторът трябва да осигури обходен маршрут на всяка екстремна зона.

  (4) Екстремната зона може да се пропусне само, ако екипажът не е влязъл в нея.

  (5) Пропуснати екстремни зони не могат да се карат впоследствие.

  Чл.42. Нефиниширал (DNF) - статус, който екипажът получава, ако се е отказал или не е финиширал в максималното време за етапа, но е успял да премине през минимум 1 контролна точка.

  Чл.43. Нестартирал (DNS) - статус, който екипажа получава, ако не е стартирал в етапа.

  Чл.44.(1) Сборът от измереното време за преминаване по маршрута на етапа и наложените наказания е общото време на екипажа и определя класирането за съответния етап. Критерий за класиране е най-малкото общо време. Сборът от общите времена за състезателните дни определят генералното класирането за цялото състезание.

  (2) Ще има индивидуални класирания по класове: за Стандартен, Модифициран и Прототип.

  Чл.45.(1) Наказания.
  Изразяват се в наказателни минути, които се прибавят към времето за преминаване на етапите.

  (2) Наказания при движение по трасето:
  • непреминаване през физическа контролна точка – 120 минути. Физическата контроласе удостоверява с печат в Контролния карнет;
  • при движение по ленти и излизане на автомобила с 4-те колела извън обозначеното трасе – 120 мин; Движението по ленти е свързано с физическа контролна точка на изхода, наказанието се изразява в незаверяване на Контролния карнет;
  • всяко заобикаляне или съкращаване на определения маршрут с цел облагодетелстване се наказва с 120 мин; Това важи и при каране по ленти;
  • непреминаване през виртуална контролна точка – 30 минути. Виртуалната контрола се удостоверява с технически средства. За да се зачете виртуална контрола, автомобилът трябва да е преминал на не повече от 50 м. от нея;
  • влизането в зоната на физическа контрола или финал от грешна посока се наказва с 120мин;
  • Наказанието за DNS е времето на последния редовно финиширал екипаж с всичките му наказания плюс 240 минути.
  • Наказанието за DNF е времето на последния редовно финиширал екипаж с всичките му наказания плюс 120 минути.
  • непредаване на GPS приемник и Контролен карнет до 30 минути от финиширането на екипажа – 180 минути;
  • липса на част от трак от GPS-a се наказва с 120мин;

  (3) Наказания за STOP и скорост:
  • не спиране на знак “STOP” от пътната книга – 15 минути за всеки, измерва се посредством технически средства;
  • не спазване ограниченията на скоростта. Наказанието е 1 минута за всеки километър превишение до 10км/час и по 5 минути за всеки километър превишение над 10км/час на средната скорост за определения участък;
  • При 3 наказания за скорост/“STOP“ в един и същи етап – екипажа се дисквалифицира от състезанието!

  Ограниченията за скорост ще се контролират чрез GPS приемниците на участниците или сателитни такива предоставени от организаторите.

  (4) Наказания за неспортсменско поведение:
  • връзване на стоманено въже за дърво (неизползване на предпазен колан) – 60 минути.
  • липса на успокоител на въжето – 60 минути.
  • балансиране на автомобила, като навигатора е стъпил (качил) от външната страна – 60 минути. Балансирането (осигуряването) на автомобила при наклони става само с предпазен колан с дължина над 3 метра.
  • натискане, ритане, държане или друго боравене с въжето на лебедката, когато то е опънато и „под напрежение” – 60 минути.
  • при помощ от публиката екипажът се наказва с 120 мин.

  Чл.46. Екипажите са отговорни за изправността на GPS приемниците си, както и за записаните тракове (следи).

  6. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

  Чл.47. (1) Санкцията дисквалификация се налага при неспортсментско поведение, безотговорно (лудо) каране в бивака, в населени места или по време на свързващите етапи. Състезателите са отговорни за действията на обслужващите и съпровождащите ги лица, като могат да бъдат дисквалифицирани в случай, че тези лица проявят безотговорно, хулиганско поведение, преминат без разрешение маршрута по трасето или при безразсъдно каране в бивака.

  (2) Участникът може да бъде дисквалифициран при
  • манипулация на контролния карнет;
  • манипулация на автомобила след техническия преглед, т.е. промени, които не отговарят на задължителното оборудване;
  • грубо, небрежно или преднамерено застрашаване на други лица;
  • не оказана първа помощ;
  • при навлизането на асистентски автомобили в трасето по време на състезание
  • шофиране без задължителните предпазни средства (каска, предпазен колан)
  • движение през обработваеми площи (ниви, градини и др.) Дисквалификацията важи и когато има движение по азимут!
  • при три наказания за скорост/“STOP“ в един и същи етап
  • при управление на автомобила от навигатор без свидетелство за управление на МПС


  7. Ползване на асистенция и чужда помощ

  Чл.48.(1) Всички превозни средства на личната асистенция и нейния екип се подчиняват на общия регламент.

  (2) Репатриране/изтегляне на дефектирали автомобили от страна на личната асистенция в специалните секции се извършва след затваряне на състезателния етап или след изрично разрешение от ОРГАНИЗАТОРА. Екипажът получава наказание DNF.

  (3) Техническа асистенция, ремонт или помощ в трасето се допуска само от състезатели, участници в състезанието, редовно стартирали състезателния етап и все още не финиширали.

  (4) Асистенцията от сервизните екипи може да се извършва само на упоменатите от организатора места.

  Чл.49. Нерегламентираното ползване на асистенция води до дисквалификация на екипажа.

  Чл.50.(1)Екипажите имат в пътната книга на гърба символи «ОК» със зелен цвят и «SOS» с червен цвят.

  (2) В случай на авария по трасето, ако няма пострадали и няма нужда от помощ, екипажа закрепва знак "ОК" на видимо място по автомобила, по възможност така, че да се вижда от останалите преминаващи екипажи .

  (3) В случай на авария по трасето с пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ, трябва да бъде показан знак "SOS" на следващите екипажи. След оказване на помощ се поставя зеления знак "ОК".

  Чл.51. Екипаж, срещнал претърпял авария автомобил, задължително, в случай че му е показан знак SOS, спира и предприема мерки за оказване на помощ. Предприема мерки да предаде информация за аварията на официалните лица от състезанието. При необходимост дочаква медицинската помощ. Помага в оказване на първа помощ.

  8. Контестации


  Чл. 52.(1) Право на контестация имат само официално регистрирани участници в състезанието. Контестациите се подават в организационният щаб след приключване на текущият етап, но не по-късно от 1 (един) час след обявяване на предварителното класиране, с включените в него наказания на екипажите за същият етап.

  (2)
  Ако организаторът не обяви предварително класиране, с включените в него наказания за текущия етап, до 22:00 на същият ден, то организаторът е задължен, 1 час преди старта на следващият етап да обяви предварително класиране, с включените в него наказания.

  (3) Таксата за подаване на контестация възлиза на 150 лв. и се внася в брой заедно с контестацията.

  (4) Контестациите могат да бъдат само индивидуални.

  (5) В случай, че контестацията е основателна, таксата се връща.

  (6) Организаторите вземат решение по контестацията след изслушване на обвиняващата и обвинената страна. Допуска се доказателствен материал към контестацията (записи от видео регистратори, он-борд камери и др.) от състезателни екипажи за установяване на нарушения.

  (7) Контестация срещу решение на организатора на мероприятието не може да бъде подадена.

  (8 ) Контестации внесени не навреме и/или без такса не се приемат и разглеждат.

  (9) Начинът на стартиране на екипажите при техническа невъзможност за бързо решение на конкретна контестацията се регулира от Чл.27.(3)

  9. Крайно класиране

  Чл.53. Всеки отбор се състои от автомобил, пилот и навигатор. Пилотът и навигаторът могат да се разменят, ако са изпълни условията от Чл.18.

  Чл.54.(1)
  Отборите участниците във всяко едно състезание от Открития национален шампионат „ Bulgaria Trophy Challenge“ 2017 се състезават за крайно класиране в края на сезона.

  (2) Ще има индивидуални класирания по класове: за Стандартен, Модифициран и Прототип.

  Чл.55. За годишно класиране в шампионата се взема участието на 4-те най-добри постижения от 5-те състезания.

  Чл.56. Според класирането за всяко едно конкретно състезание, състезателите получават определен брой точки по схема.

  Чл.57. Пълният списък от състезания включени в шампионата, както и датите им се обявяват най-късно до датата на провеждането на първото от тях.

  Чл.58. (1) Точки получавани от класирането на всяко едно състезание от шампионата:
  1-во място - 25т. 11-то място - 10т.
  2-ро място - 22т. 12-то място - 9т.
  3-то място - 20т. 13-то място - 8т.
  4-то място - 18т. 14-то място - 7т.
  5-то място - 16т. 15-то място - 6т.
  6-то място - 15т. 16-то място - 5т.
  7-то място - 14т. 17-то място - 4т.
  8-то място - 13т. 18-то място - 3т.
  9-то място - 12т. 19-то място - 2т.
  10-то място - 11т. 20-то място - 1т.
  Всички завършили състезанието след 20-то място получават по 1 точка.

  (2) При наличие на равен брой точки, за класиране в шампионата предимство има екипажът с по-предно класиране на последното състезание от Шампионата.

  (3) При стартиране на по-малко от 5(пет) участника в клас на конкретно състезание завършилите състезанието екипажи получават половината от предвидените в чл.54 (1) точки, закръглени нагоре.
  1-во място – 13 т.
  2-ро място – 11 т.
  3-то място – 10 т.
  4-то място – 9 т.


  Чл.59. За да бъдат признати точките от състезанията на даден отбор е необходимо да бъдат изпълнени минимум 2 от условиятаот чл.53 за конкретно състезание. Един и същи автомобил и пилот или автомобил и навигатор (навигаторът може да участва и в качеството си на пилот) или пилот и навигатор.

  Чл.60. Организаторите нямат право да бъдат част от екипажи, които участват в домакинското им състезание. Това не се отнася за техните автомобили, които могат да се ползват от други лица.

  10. Заключителни разпоредби

  Чл.61.
  Компетентните лица, които вземат решения при случаи непредвидени в този правилник са съдиите (спортните комисари/съдии) на всяко едно конкретно състезание.

  Чл.62. Създава се Комисия Трофи:
  председател - Стоян Францов
  членове - Милен Дечев, Атанас Арабаджиев
  Комисията ще осигури минимум по един представител на всяко състезание като наблюдаващ или член на съдийски или организационен екип.
  При възникване на спорни ситуации и тълкувания след състезанията компетентна за решаването им е Комисия Трофи, като решенията се вземат с обикновено мнозинство.
  Съставът на Комисия Трофи се избира от организаторите в Шампионата.
  Последно редактирано от Milen Dechev; 15-03-17, 13:56. Причина: Правопис

  Коментар


  • #3
   От: ОТКРИТ НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ "BULGARIA TROPHY CHALLENGE" 2017 - правилник и календ

   Темата я заключвам!
   Мненията са преместени в другата тема която е за коментари!
   "АСК ЗАГОРА 4х4"
   0897937797....по всяко време!

   Коментар


   • #4
    От: ОТКРИТ НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ "BULGARIA TROPHY CHALLENGE" 2017 - правилник и календ

    Заявки за участие е Трофи Шампионат 2017:

    Клас Прототип

    1. Мехмед Мехмедов (Кубрат)
    2. Стоян Францов (Зверино)
    3. Любен Динев (Стара Загора)
    4. Матей Георгиев (Русе)
    5. Мирослав Иванов (Севлиево)
    6.Стефан Стефанов (Стара Загора)

    Клас модифициран

    1.Ваньо Иванов (Варна)
    2.Валентин Великов (Варна)
    3.Ивелин Стоянов (Варна)
    4.Драго Янев (Варна)
    5.Петър Добрев (Варна)
    6.Радослав Георгиев (Варна)
    7.Станислав Стоянов (Варна)
    8.Красимир Данаилов (Зверино)
    9.Живко Бакалов (Стара Загора)
    10.Десислав Гатев (Варна)
    11.Борис Борисов (Н.Черна)
    12. Никола Кузманов (Павликени)
    13. Стоян Стоянов (Ямбол)

    Клас Стандарт

    1.Тихимир Тодоров (Варна)
    2.Стоян Малчев (Варна)
    3.Георги Георгиев (Варна)
    4.Борислав Николаев (Варна)
    5.Петър Янков (Русе) - Тойота
    6. Кирил Киров (Стара Загора)
    7. Росен Дечев (Стара Загора)
    8. Емил Марков (Стара Загора)
    9. Таньо Вълков (Стара Загора)
    10. Георги Радев (Стара Загора)
    Последно редактирано от Стоян Францов; 29-03-17, 07:32.

    Коментар


    • #5
     От: Трофи Шампионат 2017 - коментари, въпроси, мнения и т.н.

     Здравейте всички, Power Winch Bulgaria ще участва във всички сътезания на Трофи Шампионат 2017

     1. Крайно класиране (за целия шампионат) клас Прототип и клас Модифициран - 1-ва награда - лебедка PowerWinch (най-новия модел, очакваме го втората половина на годината), 2-ра награда - синтетично въже за лебедка, 3-та награта - кинетично въже за дърпане.

     2. Клас Стандарт - 1-во място - УЧАСТИЕ В ТРОФИ СЪСТЕАНИЕ В ПОЛША през 2018 година, поемаме таксата за участие, хотела и транспортните разходи, детайлите ще бъдат уточнени с победителите. Победителят в този клас трабва да имам минимум 4 участия, да е първи според администриращите шампионата и да е карал само в този клас.

     3. Всяко състезание ще бъде подкрепено с определен бюджет (еднакъв за всички състезания). Бюджета ще се разходва според спонсора и организатора.

     4. Power Winch ще подкрепи един екипаж за участието му в целия шампионат, като част от Power Winch Team 2017.

     Пожелавам успех на всички!
     Последно редактирано от Milen Dechev; 12-04-17, 13:31.
     PowerWinchBulgaria
     TOYOTA 4RUNNER
     0899727443

     Коментар


     • #6
      От: ОТКРИТ НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ "BULGARIA TROPHY CHALLENGE" 2017 - правилник и календ

      Точките за крайното класиране след Варна Трофи 2017:

      клас Стандартен
      място пилот навигатор автомобил клуб Точки Варна Трофи
      1 Николай Колев Христомир Илиев NISSAN PATROL Варна 25
      2 Тихомир Тодоров Димитър Боевски NISSAN PATROL Черно Море Варна 22
      3 Милен Минчев Димитър Димитров NISSAN PATROL Термокинг Рейсинг 20
      4 Боян Попов Владимир Христов OPEL FRONTERA Офроуд Клуб Средногорие 18
      5 Мариян Манолов Тодор Иванов MITSUBISHI PAJERO ТИМ Силистра 16
      6 Атанас Паслиев Кирил Киров LADA NIVA АСК Загора 4х4 15
      7 Борислав Йорданов Стоян Стоянов NISSAN PATROL 14
      8 Емил Марков Яна Дечева SUZUKI JIMNY АСК Загора 4х4 13
      9 Денислав Чавдаров Николай Петров JEEP GRAND CHEROKEE Термокинг Рейсинг 12
      10 Радослав Драгнев Георги Дошков SUZUKI SAMURAI 4х4 Варна 11
      11 Стефан Стефанов VROMOS 250B АСК Загора 4х4 10
      клас Модифициран
      място пилот навигатор автомобил клуб Точки Варна Трофи
      1 Драгослав Янев Милен Бозуков MERCEDES G Кардраго 25
      2 Ваню Иванов Любомир Димитров NISSAN PATROL Черно Море Варна 22
      3 Красимир Данаилов Иван Драганов SUZUKI SAMURAI АСК Зверино 20
      4 Борис Борисов Венимир Великов NISSAN PATROL OFFROAD TEAM NOVA CHERNA 18
      5 Валентин Великов Ангел Клинков NISSAN PATROL Варна 16
      6 Стоян Стоянов Милен Златев SUZUKI SAMURAI АСК Ямбол 4х4 екстрийм 15
      7 Пламен Петков Георги Баджалов NISSAN PATROL Офроуд Клуб Средногорие 14
      8 Крум Алексиев Стефан Стояновски RANGE ROVER РТ Сервиз 13
      9 Иван Иванов Станислав Стоянов NISSAN PATROL Варна 12
      10 Даниела Стойчева Петър Добрев MERCEDES G Варна 11
      клас Прототип
      място пилот навигатор автомобил клуб Точки Варна Трофи
      1 Педро Пинто Николай Николов SEAT PROTO Pink Panther Team 25
      2 Стоян Францов Камен Каменов SUZUKI ZMOTA Зверино 4х4 Екстрийм 22
      3 Любен Динев Милен Дечев TOYOTA PROTO АСК Загора 4х4 20
      4 Мехмед Мехмедов Чавдар Валдимиров DAIHATSU F20 Кубрат 18
      5 Никола Кузманов Николай Божанов SUZUKI JIMNY Офроуд клуб 4х4 Павликени 16
      Последно редактирано от Стоян Францов; 13-06-17, 08:04.

      Коментар


      • #7
       От: ОТКРИТ НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ "BULGARIA TROPHY CHALLENGE" 2017 - правилник и календ

       клас Стандартен
       място пилот навигатор автомобил клуб Точки Варна Трофи Точки Нова Черна Общо
       1 Милен Минчев Димитър Димитров / Николай Големанов NISSAN PATROL Термокинг Рейсинг 20 25 45
       2 Николай Колев Христомир Илиев NISSAN PATROL АСК Нова Черна 4х4 25 20 45
       3 Мариян Манолов Тодор Иванов MITSUBISHI PAJERO ТИМ Силистра 16 18 34
       4 Боян Попов Владимир Христов OPEL FRONTERA Офроуд Клуб Средногорие 18 13 31
       5 Атанас Паслиев Кирил Киров LADA NIVA АСК Загора 4х4 15 12 27
       6 Денислав Чавдаров Николай Петров JEEP GRAND CHEROKEE Термокинг Рейсинг 12 14 26
       7 Матей Георгиев Петър Янков TOYOTA LAND CRUISER Русе 22 22
       8 Тихомир Тодоров Димитър Боевски NISSAN PATROL Черно Море Варна 22 22
       9 Георги Георгиев Здравка Георгиева NISSAN PATROL Русе 16 16
       10 Първан Иванов Добрин Йорданов NISSAN PATROL Велико Търново 15 15
       11 Борислав Йорданов Стоян Стоянов NISSAN PATROL 14 14
       12 Емил Марков Яна Дечева SUZUKI JIMNY АСК Загора 4х4 13 13
       13 Тодор Тодоров Димитър Димитров KIA SPORTAGE Термокинг Рейсинг 11 11
       14 Радослав Драгнев Георги Дошков SUZUKI SAMURAI 4х4 Варна 11 11
       15 Емил Методиев Георги Кабранджиев DAIHATSU ROCKY Термокинг Рейсинг 10 10
       16 Стефан Стефанов VROMOS 250B АСК Загора 4х4 10 10
       17 Светлин Илиев Николай Иванов SUZUKI JIMNY Силистра 9 9
       18 Георги Донев Младен Стоянов NISSAN PATROL Разград 8 8
       19 Денислав Георгиев Волен Василев SUZUKI VITARA Нова Черна 7 7
       клас Модифициран
       място пилот навигатор автомобил клуб Точки Варна Трофи Точки Нова Черна Общо
       1 Драгослав Янев Милен Бозуков MERCEDES G Кардраго 25 22 47
       2 Ваню Иванов Любомир Димитров NISSAN PATROL Черно Море Варна 22 12 34
       3 Борис Борисов Венимир Великов NISSAN PATROL OFFROAD TEAM NOVA CHERNA 18 15 33
       4 Валентин Великов Ангел Клинков NISSAN PATROL Варна 16 16 32
       5 Стоян Стоянов Милен Златев / Героги Тихов SUZUKI SAMURAI АСК Ямбол 4х4 екстрийм 15 14 29
       6 Пламен Петков Георги Баджалов NISSAN PATROL Офроуд Клуб Средногорие 14 13 27
       7 Янко Тенчев Златин Латев NISSAN TERANO Офроуд Хасково 25 25
       8 Владимир Попов Иван Жоров MERCEDES PUCH Русе 20 20
       9 Красимир Данаилов Иван Драганов SUZUKI SAMURAI АСК Зверино 20 20
       10 Николай Ненов Христо Дряновски SUZUKI VITARA Русе 18 18
       11 Крум Алексиев Стефан Стояновски RANGE ROVER РТ Сервиз 13 13
       12 Иван Иванов Станислав Стоянов NISSAN PATROL Варна 12 12
       13 Свилен Максимов Пламен Генчев GRAND CHEROKEE Networx Racing 11 11
       14 Даниела Стойчева Петър Добрев MERCEDES G Варна 11 11
       клас Прототип
       място пилот навигатор автомобил клуб Точки Варна Трофи Точки Нова Черна Общо
       1 Любен Динев Милен Дечев TOYOTA PROTO АСК Загора 4х4 20 13 33
       2 Мехмед Мехмедов Чавдар Валдимиров DAIHATSU F20 Кубрат 18 11 29
       3 Никола Кузманов Николай Божанов SUZUKI JIMNY Офроуд клуб 4х4 Павликени 16 10 26
       4 Педро Пинто Николай Николов SEAT PROTO Pink Panther Team 25 25
       5 Стоян Францов Камен Каменов SUZUKI ZMOTA Зверино 4х4 Екстрийм 22 22

       Коментар


       • #8
        От: ОТКРИТ НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ "BULGARIA TROPHY CHALLENGE" 2017 - правилник и календ

        Класиране след 3-я кръг от Трофи шампионата:

        клас Стандартен
        място пилот навигатор автомобил клуб Точки Варна Трофи Точки Нова Черна Точки Верея Общо
        1 Николай Колев Христомир Илиев NISSAN PATROL АСК Нова Черна 4х4 25 20 25 70
        2 Милен Минчев Димитър Димитров / Николай Големанов NISSAN PATROL Термокинг Рейсинг 20 25 10 55
        3 Боян Попов Владимир Христов OPEL FRONTERA Офроуд Клуб Средногорие 18 13 16 47
        4 Матей Георгиев / Атанас Арабаджиев Петър Янков TOYOTA LAND CRUISER Русе 22 22 44
        5 Денислав Чавдаров Николай Петров JEEP GRAND CHEROKEE Термокинг Рейсинг 12 14 18 44
        6 Атанас Паслиев Кирил Киров LADA NIVA АСК Загора 4х4 15 12 9 36
        7 Мариян Манолов Тодор Иванов MITSUBISHI PAJERO ТИМ Силистра 16 18 34
        8 Първан Иванов Добрин Йорданов NISSAN PATROL Велико Търново 15 13 28
        9 Тихомир Тодоров Димитър Боевски NISSAN PATROL Черно Море Варна 22 22
        10 Ивайло Димитров Тодор Петров NISSAN PATROL Варна 20 20
        11 Георги Георгиев Здравка Георгиева NISSAN PATROL Русе 16 16
        12 Диян Данаилов Николай Ефремов SUZUKI VITARA Велико Търново 15 15
        13 Минко Вачков Дочо Сираков NISSAN PATROL 14 14
        14 Борислав Йорданов Стоян Стоянов NISSAN PATROL 14 14
        15 Емил Марков Яна Дечева SUZUKI JIMNY АСК Загора 4х4 13 13
        16 Стоян Малчев Драгомир Маринов NISSAN PATROL 12 12
        17 Пламен Исаев Йордан Йорданов SUZUKI VITARA Горна Оряховица 11 11
        18 Тодор Тодоров Димитър Димитров KIA SPORTAGE Термокинг Рейсинг 11 11
        19 Радослав Драгнев Георги Дошков SUZUKI SAMURAI 4х4 Варна 11 11
        20 Емил Методиев Георги Кабранджиев DAIHATSU ROCKY Термокинг Рейсинг 10 10
        21 Стефан Стефанов VROMOS 250B АСК Загора 4х4 10 10
        22 Светлин Илиев Николай Иванов SUZUKI JIMNY Силистра 9 9
        23 Диан Сотев Динко Тодоров JEEP WRANGLER 8 8
        24 Георги Донев Младен Стоянов NISSAN PATROL Разград 8 8
        25 Денислав Георгиев Волен Василев SUZUKI VITARA Нова Черна 7 7
        клас Модифициран
        място пилот навигатор автомобил клуб Точки Варна Трофи Точки Нова Черна Точки Верея Общо
        1 Драгослав Янев Милен Бозуков MERCEDES G Кардраго 25 22 13 60
        2 Ваню Иванов Любомир Димитров NISSAN PATROL Черно Море Варна 22 12 25 59
        3 Валентин Великов Ангел Клинков NISSAN PATROL Варна 16 16 16 48
        4 Борис Борисов Венимир Великов NISSAN PATROL OFFROAD TEAM NOVA CHERNA 18 15 15 48
        5 Стоян Стоянов Милен Златев / Героги Тихов /Георги Петков SUZUKI SAMURAI АСК Ямбол 4х4 екстрийм 15 14 12 41
        6 Пламен Петков Георги Баджалов NISSAN PATROL Офроуд Клуб Средногорие 14 13 27
        7 Даниела Стойчева Петър Добрев MERCEDES G Варна 11 14 25
        8 Янко Тенчев Златин Латев NISSAN TERANO Офроуд Хасково 25 25
        9 Калин Митров Владимир Велков JEEP CHEROKEE Своге 22 22
        10 Ивелин Стоянов Бето Исмаил NISSAN PATROL Варна 20 20
        11 Владимир Попов Иван Жоров MERCEDES PUCH Русе 20 20
        12 Красимир Данаилов Иван Драганов SUZUKI SAMURAI АСК Зверино 20 20
        13 Християн Георгиев Данаил Костадинов JEEP WRANGLER Плевен 18 18
        14 Николай Ненов Христо Дряновски SUZUKI VITARA Русе 18 18
        15 Крум Алексиев Стефан Стояновски RANGE ROVER РТ Сервиз 13 13
        16 Иван Иванов Станислав Стоянов NISSAN PATROL Варна 12 12
        17 Свилен Максимов Пламен Генчев GRAND CHEROKEE Networx Racing 11 11
        клас Прототип
        място пилот навигатор автомобил клуб Точки Варна Трофи Точки Нова Черна Точки Верея Общо
        1 Любен Динев Милен Дечев TOYOTA PROTO АСК Загора 4х4 20 13 13 46
        2 Никола Кузманов Николай Божанов SUZUKI JIMNY Офроуд клуб 4х4 Павликени 16 10 11 37
        3 Мехмед Мехмедов Чавдар Валдимиров DAIHATSU F20 Кубрат 18 11 29
        4 Педро Пинто Николай Николов SEAT PROTO Pink Panther Team 25 25
        5 Стоян Францов Камен Каменов SUZUKI ZMOTA Зверино 4х4 Екстрийм 22 22

        Коментар


        • #9
         От: ОТКРИТ НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ "BULGARIA TROPHY CHALLENGE" 2017 - правилник и календ

         Класирането преди последния кръг:

         клас Стандартен
         място пилот навигатор автомобил клуб Точки Варна Трофи Точки Нова Черна Точки Верея Точки Загора Общо
         1 Николай Колев / Захари Захариев Христомир Илиев NISSAN PATROL АСК Нова Черна 4х4 25 20 25 18 88
         2 Милен Минчев Димитър Димитров / Николай Големанов NISSAN PATROL Термокинг Рейсинг 20 25 10 22 77
         3 Матей Георгиев / Атанас Арабаджиев Петър Янков TOYOTA LAND CRUISER Русе 22 22 20 64
         4 Денислав Чавдаров Николай Петров JEEP GRAND CHEROKEE Термокинг Рейсинг 12 14 18 16 60
         5 Боян Попов Владимир Христов OPEL FRONTERA Офроуд Клуб Средногорие 18 13 16 6 53
         6 Атанас Паслиев Кирил Киров LADA NIVA АСК Загора 4х4 15 12 9 15 51
         7 Мариян Манолов Тодор Иванов MITSUBISHI PAJERO ТИМ Силистра 16 18 7 41
         8 Първан Иванов Добрин Йорданов NISSAN PATROL Велико Търново 15 13 11 39
         9 Християн Георгиев Калоян Казаков NISSAN PATROL Габрово 25 25
         10 Тихомир Тодоров Димитър Боевски NISSAN PATROL Черно Море Варна 22 22
         11 Ивайло Димитров Тодор Петров NISSAN PATROL Варна 20 20
         12 Емил Методиев Георги Кабранджиев DAIHATSU ROCKY Термокинг Рейсинг 10 8 18
         13 Георги Георгиев Здравка Георгиева NISSAN PATROL Русе 16 16
         14 Диян Данаилов Николай Ефремов SUZUKI VITARA Велико Търново 15 15
         15 Диан Пенев Деян Данаилов NISSAN PATROL АСК Добрич 14 14
         16 Минко Вачков Дочо Сираков NISSAN PATROL 14 14
         17 Борислав Йорданов Стоян Стоянов NISSAN PATROL 14 14
         18 Красимир Иванов Бисер Христов SUZUKI SAMURAI Термокинг Рейсинг 13 13
         19 Емил Марков Яна Дечева SUZUKI JIMNY АСК Загора 4х4 13 13
         20 Йордан Фотев Дечо Чакъров LADA NIVA Смолян 12 12
         21 Стоян Малчев Драгомир Маринов NISSAN PATROL 12 12
         22 Пламен Исаев Йордан Йорданов SUZUKI VITARA Горна Оряховица 11 11
         23 Тодор Тодоров Димитър Димитров KIA SPORTAGE Термокинг Рейсинг 11 11
         24 Радослав Драгнев Георги Дошков SUZUKI SAMURAI 4х4 Варна 11 11
         25 Иван Илийски Атанас Колев SUZUKI SAMURAI ОФК Средногорие 10 10
         26 Стефан Стефанов VROMOS 250B АСК Загора 4х4 10 10
         27 Андрей Монов Рачо Филипов NISSAN PATROL Плевен 9 9
         28 Светлин Илиев Николай Иванов SUZUKI JIMNY Силистра 9 9
         29 Диан Сотев Динко Тодоров JEEP WRANGLER 8 8
         30 Георги Донев Младен Стоянов NISSAN PATROL Разград 8 8
         31 Денислав Георгиев Волен Василев SUZUKI VITARA Нова Черна 7 7
         клас Модифициран
         място пилот навигатор автомобил клуб Точки Варна Трофи Точки Нова Черна Точки Верея Точки Загора Общо
         1 Ваню Иванов Любомир Димитров NISSAN PATROL Черно Море Варна 22 12 25 25 84
         2 Драгослав Янев Милен Бозуков MERCEDES G Кардраго 25 22 13 20 80
         3 Стоян Стоянов Милен Златев / Героги Тихов /Георги Петков SUZUKI SAMURAI АСК Ямбол 4х4 екстрийм 15 14 12 18 59
         4 Валентин Великов Ангел Клинков NISSAN PATROL Варна 16 16 16 48
         5 Борис Борисов Венимир Великов NISSAN PATROL OFFROAD TEAM NOVA CHERNA 18 15 15 48
         6 Красимир Данаилов Иван Драганов SUZUKI SAMURAI АСК Зверино 20 22 42
         7 Пламен Петков Георги Баджалов NISSAN PATROL Офроуд Клуб Средногорие 14 13 15 42
         8 Николай Ненов Христо Дряновски / Георги Георгиев SUZUKI VITARA Русе 18 16 34
         9 Даниела Стойчева Петър Добрев MERCEDES G Варна 11 14 25
         10 Янко Тенчев Златин Латев NISSAN TERANO Офроуд Хасково 25 25
         11 Калин Митров Владимир Велков JEEP CHEROKEE Своге 22 22
         12 Ивелин Стоянов Бето Исмаил NISSAN PATROL Варна 20 20
         13 Владимир Попов Иван Жоров MERCEDES PUCH Русе 20 20
         14 Християн Георгиев Данаил Костадинов JEEP WRANGLER Плевен 18 18
         15 Крум Алексиев Стефан Стояновски RANGE ROVER РТ Сервиз 13 13
         16 Иван Иванов Станислав Стоянов NISSAN PATROL Варна 12 12
         17 Свилен Максимов Пламен Генчев GRAND CHEROKEE Networx Racing 11 11
         клас Прототип
         място пилот навигатор автомобил клуб Точки Варна Трофи Точки Нова Черна Точки Верея Точки Загора Общо
         1 Никола Кузманов Николай Божанов SUZUKI JIMNY Офроуд клуб 4х4 Павликени 16 10 11 11 48
         2 Любен Динев Милен Дечев TOYOTA PROTO АСК Загора 4х4 20 13 13 46
         3 Мехмед Мехмедов Чавдар Валдимиров DAIHATSU F20 Кубрат 18 11 29
         4 Педро Пинто Николай Николов SEAT PROTO Pink Panther Team 25 25
         5 Стоян Францов Камен Каменов SUZUKI ZMOTA Зверино 4х4 Екстрийм 22 22
         6 Ивайло Иванов Стефан Банков SUZUKI SAMURAI Габрово 13 13

         Коментар


         • #10
          От: ОТКРИТ НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ "BULGARIA TROPHY CHALLENGE" 2017 - правилник и календ

          Крайно класиране 2017

          клас Стандартен
          място пилот навигатор автомобил клуб Точки Варна Трофи Точки Нова Черна Точки Верея Точки Загора Точки Русе Общо
          1
          Матей Георгиев / Атанас Арабаджиев / Захари Зарков Петър Янков TOYOTA LAND CRUISER Русе 22 22 20 25 89
          2 Милен Минчев Димитър Димитров / Николай Големанов NISSAN PATROL Термокинг Рейсинг 20 25 10 22 22 89
          3 Николай Колев / Захари Захариев Христомир Илиев NISSAN PATROL АСК Нова Черна 4х4 25 20 25 18 14 88
          4 Денислав Чавдаров Николай Петров JEEP GRAND CHEROKEE Термокинг Рейсинг 12 14 18 16 18 66
          5 Мариян Манолов Тодор Иванов MITSUBISHI PAJERO ТИМ Силистра 16 18 7 15 56
          6 Първан Иванов Добрин Йорданов NISSAN PATROL Велико Търново 15 13 11 16 55
          7 Боян Попов Владимир Христов OPEL FRONTERA Офроуд Клуб Средногорие 18 13 16 6 53
          8 Атанас Паслиев Кирил Киров LADA NIVA АСК Загора 4х4 15 12 9 15 51
          9 Тихомир Тодоров Димитър Боевски / Деян Давидов NISSAN PATROL Черно Море Варна 22 20 42
          10 Емил Методиев Георги Кабранджиев DAIHATSU ROCKY Термокинг Рейсинг 10 8 13 31
          11 Християн Георгиев Калоян Казаков NISSAN PATROL Габрово 25 25
          12 Тодор Тодоров Димитър Димитров KIA SPORTAGE Термокинг Рейсинг 11 12 23
          13 Ивайло Димитров Тодор Петров NISSAN PATROL Варна 20 20
          14 Георги Георгиев Здравка Георгиева NISSAN PATROL Русе 16 16
          15 Диян Данаилов Николай Ефремов SUZUKI VITARA Велико Търново 15 15
          16 Диан Пенев Деян Данаилов NISSAN PATROL АСК Добрич 14 14
          17 Минко Вачков Дочо Сираков NISSAN PATROL 14 14
          18 Борислав Йорданов Стоян Стоянов NISSAN PATROL 14 14
          19 Красимир Иванов Бисер Христов SUZUKI SAMURAI Термокинг Рейсинг 13 13
          20 Емил Марков Яна Дечева SUZUKI JIMNY АСК Загора 4х4 13 13
          21 Йордан Фотев Дечо Чакъров LADA NIVA Смолян 12 12
          22 Стоян Малчев Драгомир Маринов NISSAN PATROL 12 12
          23 Пламен Исаев Йордан Йорданов SUZUKI VITARA Горна Оряховица 11 11
          24 Радослав Драгнев Георги Дошков SUZUKI SAMURAI 4х4 Варна 11 11
          25 Иван Илийски Атанас Колев SUZUKI SAMURAI ОФК Средногорие 10 10
          26 Стефан Стефанов VROMOS 250B АСК Загора 4х4 10 10
          27 Андрей Монов Рачо Филипов NISSAN PATROL Плевен 9 9
          28 Светлин Илиев Николай Иванов SUZUKI JIMNY Силистра 9 9
          29 Диан Сотев Динко Тодоров JEEP WRANGLER 8 8
          30 Георги Донев Младен Стоянов NISSAN PATROL Разград 8 8
          31 Денислав Георгиев Волен Василев SUZUKI VITARA Нова Черна 7 7
          клас Модифициран
          място пилот навигатор автомобил клуб Точки Варна Трофи Точки Нова Черна Точки Верея Точки Загора Точки Русе Общо
          1
          Ваню Иванов Любомир Димитров NISSAN PATROL Черно Море Варна 22 12 25 25 25 97
          2 Драгослав Янев Милен Бозуков MERCEDES G Кардраго 25 22 13 20 22 89
          3 Стоян Стоянов Милен Златев / Героги Тихов /Георги Петков SUZUKI SAMURAI АСК Ямбол 4х4 екстрийм 15 14 12 18 20 67
          4 Валентин Великов Ангел Клинков NISSAN PATROL Варна 16 16 16 16 64
          5 Борис Борисов Венимир Великов NISSAN PATROL АСК Нова Черна 4х4 18 15 15 48
          6 Красимир Данаилов Иван Драганов SUZUKI SAMURAI АСК Зверино 4х4 Екстрийм 20 22 42
          7 Пламен Петков Георги Баджалов NISSAN PATROL Офроуд Клуб Средногорие 14 13 15 42
          8 Даниела Стойчева Петър Добрев MERCEDES G Варна 11 14 15 40
          9 Владимир Попов Иван Жоров / Калоян Христов MERCEDES PUCH Русе 20 18 38
          10 Николай Ненов Христо Дряновски / Георги Георгиев SUZUKI VITARA Русе 18 16 34
          11 Янко Тенчев Златин Латев NISSAN TERANO Офроуд Хасково 25 25
          12 Калин Митров Владимир Велков JEEP CHEROKEE Своге 22 22
          13 Ивелин Стоянов Бето Исмаил NISSAN PATROL Варна 20 20
          14 Християн Георгиев Данаил Костадинов JEEP WRANGLER Плевен 18 18
          15 Крум Алексиев Стефан Стояновски RANGE ROVER РТ Сервиз 13 13
          16 Иван Иванов Станислав Стоянов NISSAN PATROL Варна 12 12
          17 Свилен Максимов Пламен Генчев GRAND CHEROKEE Networx Racing 11 11
          клас Прототип
          място пилот навигатор автомобил клуб Точки Варна Трофи Точки Нова Черна Точки Верея Точки Загора Точки Русе Общо
          1
          Любен Динев Милен Дечев TOYOTA PROTO АСК Загора 4х4 20 13 13 13 59
          2 Никола Кузманов Николай Божанов SUZUKI JIMNY Офроуд клуб 4х4 Павликени 16 10 11 11 11 49
          3 Мехмед Мехмедов Чавдар Валдимиров DAIHATSU F20 АСК Нова Черна 4х4 18 11 10 39
          4 Педро Пинто Николай Николов SEAT PROTO Pink Panther Team 25 25
          5 Стоян Францов Камен Каменов SUZUKI ZMOTA Зверино 4х4 Екстрийм 22 22
          6 Ивайло Иванов Стефан Банков SUZUKI SAMURAI Габрово 13 13
          7 Илиян Илиев Мирослав Минчев TOYOTA PROTO Разград 9 9
          Последно редактирано от Стоян Францов; 12-11-17, 15:49.

          Коментар

          Активност за темата

          Свий

          В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

          Най-много потребители онлайн 7,066 в 14:57 на 11-07-20.

          Зареждам...
          X