Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Честито

Свий
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • Честито

  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

  § 1. В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 13 :
  „ § 13. До 31 декември 2018 г. се разрешава групов лов на дива свиня и извън срока, посочен в т. 3.2. от Приложение № 4 към чл.54, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, включително и в ден сряда“

  Заключителна разпоредба
  § 2 . Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

  ВНОСИТЕЛИ:


  Текста на законопроекта може да изтеглите от тук: 854-01-63.pdf

  МОТИВИ:

  Във връзка с влошената епизоотична обстановка в Европа по отношение на заболяването Африканска чума по свинете е необходимо да се предприемат спешни мерки за предотвратяване появата на болестта в България. Африканската чума по свинете е силно заразно вирусно заболяване при домашните и дивите свине и се проявява с висока смъртност, липсва лечение и ваксина. Веднъж проникнала в дадена държава болестта оказва значително негативно въздействие върху търговията, поминъка на свиневъдите и ловното стопанство. Изкореняването й е изключително трудно и при дивите свине може да отнеме години, поради което превантивните дейности и готовността за ранно откриване и предприемане на спешни мерки са най-ефикасната мярка за борба със заболяването и неговия контрол с оглед опазване популацията от домашни свине.

  В момента въпреки предприетите мерки заболяването е широко разпространено сред дивите свине в Грузия, Армения, Азербайджан, Русия (РФ), Украйна, Беларус, Молдова и в следните държави от ЕС - Литва, Латвия, Естония, Полша, Чехия, Унгария и Румъния. Като най-рискови за проникване на заболяването у нас се очертават пограничните територии с Румъния, в която през последните две седмици има обявени десетки нови огнища, включително при диви свине в регион Тулча, разположен в делтата на р. Дунав, като разстоянието по права линия до северната граница с Република България е по-малко от 200 км.

  Министерство на земеделието, храните и горите е изготвило два плана със стратегически мерки за предотвратяване на появата на Африканска чума по свинете и план с мерки, които да се предприемат след евентуално проникване на заболяването на територията на страната, като и в двата плана една от основните и наи-спешни мерки е редуциране плътността на популацията от дива свиня на територията на Р. България. Изходните нива на популацията към настоящия момент са твърде високи (средно над 1.0-1.1 животни на 1 km2 площ). При поява на огнище от Африканска чума по свинете при диви свине с такава плътност на популацията, тя ще е самодостатъчна да се подържа циркулацията на вируса по време на контактите между дивите свине и инфекцията да стане ензоотична. Затова целта е да се редуцира плътността на популацията от дива свиня на територията на Р. България до приемливи нива от 0.3-0.5/1 км2 площ на територията на страната.

  Подобни мерки за редуциране популацията на дивите свине са предприети не само от държави, в които заболяването вече е разпространено. Към момента в Германия няма установени случаи на болестта, но са в повишена готовност и превантивните мерки включват променени във Федералният закон за лова, с които се дава на федералните провинции възможност да определят изключения за извършване на ловна дейност по време на размножителния период, предвижда се извършване на по-интензивен лов от лица, различни от онези, които имат право да упражняват ловни права.

  В тази връзка се внася настоящия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) предвижда да се удължат сроковете за групов лов на дивя свиня до края на 2018 г. извън сроковете по Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1 от ЗЛОД, като се включи възможност за групово ловуване всяка сряда, събота, неделя и официалните празници до края на 2018 г., с което се осигуряват 54 допълнителни ловни дни до края на годината, ако изменението влезе в сила от 30.06.2018 г. Тези допълнителни дни при наличие на 2 557 ловни дружинки в България би осигурило приблизително 138 078 ловни излета, като при минимален огстрел от 1 животно ще се достигне желаното редуциране на популацията с 1 1 1 367 бр. диви свине по възможно най- бързия начин предвид непосредствената заплаха от проникване на заболяването на територията на страната и заплахата, която представлява за свиневъдния сектор в България, чиито загуби (преки и косвени) в национален мащаб биха достигнали приблизително 0,5 млрд. лв.

  Нормативен акт: Проект на Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча бр. 94 от 2017 г. и бр. 2 от 2018 г.)

  Дата: 29.06.2018 г.

  За включване в законодателната програма на Народно събрание

  1. Дефиниране на проблема:
  1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.
  Сроковете за ловуване на дивеч - обект на лов, са определени по видове в приложение № 4. В зависимост от епизоотичната обстановка министърът на земеделието, храните и горите, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и след съгласуване с министъра на околната среда и водите, със заповед може да ограничава или забранява лова на някои видове дивеч, както и да прилага санитарен отстрел на диви животни като част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните. В същото време, в закона не е предвидена възможност за увеличаване срока за ловуване на дива свиня в условия на епизоотична обстановка, какъвто е случаят с настъпващата африканска чума по дивите свине. В закона следва да се предприемат мерки за превенция и ограничаването на популацията от диви прасета в страната при условията на застрашително настъпващия риск от зараза.
  1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство ши възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
  Липсва законова възможност за адекватна и своевременна реакция в условията на епизоотия.
  1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
  Не са извършени последващи оценки на нормативния акт.
  2. Цели:
  Ограничаване на риска от зараза, включително върху домашно отглеждани свине. Предотвратяване на масово унищожение на фермерно отглеждани животни.
  3. Идентифициране на заинтересованите страни:
  Министерство на земеделието, храните и горите Изпълнителна агенция по горите
  Българска агенция по безопасност на храните Национален ловно-рибарски съюз Български ловно-рибарски съюз Собственици на свиневъдни обекти Земеделски производители
  4. Варианти на действие: вариант 0 „Без действие”
  Няма да се предотврати настъпващата африканска чума и това ще се повиши степента на риск от зараза.
  вариант 1 „Приемане на проект на Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
  Ще се ограничи риска от зараза, включително върху домашно отглеждани свине и ще се предотврати масово унищожение на фермерно отглеждани животни.
  5. Негативни въздействия: вариант 0„Без действие”
  1. Министерство на земеделието, храните и горите
  Няма да може в пълна степен да изпълни функциите по контрол и надзор на нарастващата популация на диви свине, респ. няма да се предприемат мерки по предотвратяване на заразата.
  2. Изпълнителна агенция по горите
  Не се очакват негативни въздействия по отношение на ИАГ.
  3. Българска агенция по безопасност на храните
  Няма да може в пълна степен да изпълнява функциите, съгласно Закона за ветеринарномедицинскгга дейност и Наредба № 102 от 21.08.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им, тъй като липсват мерки за превенция.
  4. Национален ловно-рибарски съюз
  Не се очакват негативни въздействия по отношение на НЛРС.
  5. Български ловно-рибарски съюз
  Не се очакват негативни въздействия по отношение на БЛРС.
  6. Собственици на свиневъдни обекти
  Поради липсата на законови мерки за удължаване срока за ловуване на дива свиня, което би ограничило популацията на диви свине и евентуалното разпространение на болестта, има опасност от разпространението на заразата и сред домашни свине, отглеждани в свиневъдни обекти.
  7. Земеделски производители
  Ще се размера на изплащаните обезщетения за щети, нанесени от дивеча (дива свиня) на земеделските производители.
  Икономически въздействия: Негативно въздействие върху собствениците на свиневъдни обекти.
  Социални въздействия: Няма да доведе.
  Екологични въздействия: Няма да доведе.
  Вариант 1 „Приемане на Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
  Не се очакват негативни въздействия от приемането на Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча по отношение на заинтересованите страни.
  Икономически въздействия: Ще се ограничат загубите за собствениците на свиневъдни обекти.
  Социални въздействия: няма да доведе.
  Екологични въздействия: няма да доведе.
  6. Положителни въздействия: вариант 0 „Без действие”
  Не се очакват положителни въздействия от приемането на проект на Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча по отношение на заинтересованите страни.
  Икономически въздействия: няма да доведе.
  Социални въздействия: няма да доведе.
  Екологични въздействия: няма да доведе.
  вариант 1 „Приемане на проект па Закон за допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
  1. Ще се ограничи популацията на диви свине и разпространението на болестта, като плътността няма да бъде самодостатъчна за разпространение чрез дивите свине и ще се намали опасността от разпространението на заразата и сред домашни свине, отглеждани в свиневъдни обекти. Ще се редуцира плътността на популацията от дива свиня на територията на Република България до приемливи нива от 0.3-0.5/1 кв. км. площ на територията на страната. Ще се ограничат икономическите загуби на
  собствениците на свиневъдни ферми. Ще намалеят обезщетенията, изплащани от стопанисващите дивеча на земеделските производители за щетите, нанесени от дивеча (дива свиня).
  Икономически въздействия: Ограничаване на икономическите загуби.
  Социални въздействия: няма да доведе.
  Екологични въздействия: няма да доведе.  Луда работа. Хора не ходете сега на лов и точка.
  Благодаря Ви предварително


 • #2
  От: Честито

  Първоначално публикуван от Venci 123 Преглед на мнение  Луда работа. Хора не ходете сега на лов и точка.
  Благодаря Ви предварително


  И що...?!

  Коментар


  • #3
   От: Честито

   Как това:
   Първоначално публикуван от Venci 123 Преглед на мнение
   Затова целта е да се редуцира плътността на популацията от дива свиня на територията на Р. България до приемливи нива от 0.3-0.5/1 км2 площ на територията на страната.........
   кореспондира с това:

   Първоначално публикуван от Venci 123 Преглед на мнение

   Хора не ходете сега на лов и точка.
   Нали идеята е точно обратната - да се пуца по всичко живо, та да се намали популацията.. И увеличи възможността за изолация/локализиране/унищожаване на евентуални огнища..
   Последно редактирано от slowtraveler; 12-07-18, 10:23.
   Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
   Но съм насреща през алтернативни средства за комуникация (други форуми, телефон), ако има въпроси по обсъжданите тук теми.

   Коментар


   • #4
    От: Честито

    Първоначално публикуван от Venci 123
    [COLOR=#595959
    Луда работа. Хора не ходете сега на лов и точка.[/COLOR]
    Благодаря Ви предварително

    Уважаеми venci 123 тук не е място за пацифисти противници на лова и риболова. Потърси си друго място за изява.
    Верно е това че баламите нямат свършване, няма нужда от кука, захапват влакното и стискат здраво. Стария.
    Селска фурна аспух нема. Пак същият.
    В+ LZ1HAN нула три осмици 9014две тройки

    Коментар


    • #5
     От: Честито

     Е вие как виждате лова сега?
     Гъста растителност, видимост никаква.
     Като пусна кучетата освен прасета ще свършат и сърните, малките сърнета са си заминали.
     Прасетата са още в полето и единствено сърните ще се унищожат.
     Не е време за лов.
     Избиват домашните животни заради чума, избиват дивеча заради чума, лошо ако се появи нещо по хората....
     "Джипът започва да върви, като спре да ти е жал за него"УАЗ 469ТЕРАНО 2,7ТДПЕЖО 307 1,6хди

     Коментар


     • #6
      От: Честито

      Уважаеми Derhunter не изповядам пацифистки идеологии.А противник на лова и риболова не съм
      от 1991г. когато станах ловец.В поста си споделям лично мнение което не ангажира никого понеже
      смятам, че в този форум трябва да си говорим и да споделяме мнения, а не да се нападаме без да се
      познаваме или се лъжа.В подкрепа на мнението си имам доста доводи някои от които е споделил и
      колегата в горния пост и затова мисля че не това е начина за намаляване популацията на дивата свиня.
      Извинявам се ако отговора ми ви се струва груб.
      Благодаря за вниманието
      .

      Коментар


      • #7
       От: Честито

       Всичко в този Евро. съюз е мъртво.

       Коментар


       • #8
        От: Честито

        Докато ловът и ловното стопанство в България се ръководи от некомпетентни управници, все ще има абсурдни наредби.
        ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"

        Коментар

        Активност за темата

        Свий

        В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

        Най-много потребители онлайн 7,747 в 09:48 на 20-03-21.

        Зареждам...
        X