Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Резултати от картографирането на замърсяванията по южния бряг на язовир Голям Беглик

Свий
Това е залепена тема.
X
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • Резултати от картографирането на замърсяванията по южния бряг на язовир Голям Беглик

  Както стана дума и другаде, на 14 ноември бе извършено обстойно и детайлно картографиране и документиране на замърсяванията по южния бряг на язовир Голям Беглик в района от разклона на асфалтовия път за Доспат до бунгалата на Горското в местността Чатъма( виж първия прикачен файл с районите и номерата на групите). Картирането бе извършено от 16 души членове на Форума, разделени на 5 групи. Всяка група имаше определен район по брега. Самия процес включваше цялостно обхождане пеша на определения район, и непосредствено по брега, и в дълбочина до няколкостотин метра, сваляне на ГПС координати на всички точки със замърсяване, заснемането с цифров фотоапарат на всяко отделно замърсяване и обвързването му чрез детайлно описание с координатите. Замърсяванията бяха условно поделени на сметища, тоалетни, огнища, временни постройки( тип навеси, беседки и кейове) и незаконна сеч.
  Естествено на дневен ред стои въпроса защо беше извършена тази мащабна дейност. Причините са няколко, но началото е във въпроса "За или Против Беглика Фест" и прехожда през темата "За или против къмпирането в района на Голям Беглик" в проблемите свързани с бивакуването въобще около водоема и последствията от него. В тези теми бяха написани куп неща, някои потвърдени с факти, други по скоро като твърдения без факти зад тях. Нашия Форум се слави с името си на място, където може да се получи вярна и точна информация, чрез която четящите тук да могат сами, според собственото си разбиране и преценка, да си изградят мнение по повдигнатите в другите теми въпроси. И за да има такава информация за това място, беше предприето въпросното картиране. По никакъв начин не сме правили разлика дали мястото е вън или вътре в територията на Феста. Всичко е заснето и описано последователно и методично, за да може всички тук да видят точно и ясно моментното състояние.
  Детайлните отчети по групи все още се обработват( хората отделили от времето си там имат и доста други ангажименти освен обработката им), надявам се до дни да са готови, за публикуване тук. За да можем да стартираме нещата, във втория прикачен файл може да видите статуса на собствеността на крайбрежието и границите на защитените местности. Позволил съм си да цитирам информация от Пиратерия и Даника по отношение на законовата база за пълнота на информацията.

  "Ето няколко извадки от Закона за държавната собственост, които дават представа за естеството на публичната държавна собственост:

  "(2) Публична държавна собственост са:
  1. обектите, изключителна държавна собственост съгласно Конституцията на Република България;
  2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) имотите - държавна собственост, предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им;
  3. (отм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.);
  4. (изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) имоти - държавна собственост, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално значение чрез общо ползване.


  Чл. 6. (1) Имоти - публична държавна собственост, които са престанали да имат това качество, се обявяват за имоти - частна държавна собственост, с решение на Министерския съвет.
  (2) За имоти - публична държавна собственост, се обявяват и тези имоти - частна държавна собственост, които са придобили качеството на имоти - публична държавна собственост съгласно чл. 2, ал. 2, с решение на Министерския съвет.
  Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) Имотите и вещите - публична държавна собственост, не могат да се отчуждават, да се обременяват с вещни права, да се придобиват по давност, както и да се включват в имуществото на търговски дружества.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) Особено право на ползване - концесия, се предоставя върху обекти - публична държавна собственост, по ред, определен със Закона за концесиите.

  УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
  Чл. 14. (1) Държавните юридически лица упражняват правото на държавна собственост върху предоставените им за управление недвижими имоти и движими вещи от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в пределите на закона.
  (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) Държавните имоти се ползват и управляват съобразно предназначението им за нуждите, за които са предоставени, с грижата на добър стопанин.
  Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) Имотите - публична държавна собственост, се използват за нуждите на ведомствата и общините и за трайно задоволяване на обществени потребности от национално значение чрез общо ползване.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) Имоти - публична държавна собственост, могат да се предоставят безвъзмездно за ползване на общини от Министерския съвет за задоволяване на техни нужди.
  (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) Имотите - публична държавна собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на ведомствата и общините от Министерския съвет или определен от него орган.

  Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) Недвижимите имоти - публична държавна собственост по чл. 16, ал. 2, се отдават под наем чрез конкурс или чрез търг по реда на чл. 19, ал. 1 и 3 от ръководителя на съответното ведомство.
  Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) Наемните отношения се прекратяват по реда на Закона за задълженията и договорите.
  Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) (1) Поддържането и ремонтите на имотите - публична държавна собственост, се извършват от ведомствата, на които са предоставени, а когато не са предоставени по установения ред - от областните управители.
  (2) Необходимите средства за поддържането и ремонтите на имотите - публична държавна собственост, се предвиждат всяка година в бюджета на съответните ведомства."

  "Язовирът е "воден обект" по смисъла на Закона за водите (ЗВ). Тъй като темата е свързана с ползването му за отдих и воден спорт, добре е да се знае, че и за тази дейност е предвиден разрешителен режим – чл.41 вр.чл.46 ал.1 т.1 б."ж" ЗВ, а когато това е свързано и с изграждането на обслужващи този отдих и воден спорт постройки и съоръжения при които е възможен контакт с подземни води и те би следвало да са съобразени с изискванията на ЗУТ – чл.46 ал.2 ЗВ. Тъй като яз."Голям Беглик" е в списъка на комплексните и значимите язовири, разрешителния режим се осъществява от МОСВ - чл.52 ал.1 т.2 б."в" ЗВ или от областния управител в определените от закона случаи"

  Ето като трети прикачен файл и официалния и одобрен от Държавата План за управление на Защитените местности Батълбоаз, Чатъма и Самодивска поляна.
  Прикачени файлове
  Последно редактирано от zzlatev; 24-11-09, 18:54.
  LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
  www.ADV-Bulgaria.com

 • #2
  До: Резултати от картографирането на замърсяванията по южния бряг на язовир Голям Бег

  Темата събуди голям интерес и в рамките на няколко часа след публикуването и бах засипан с въпроси, намеци и спам. Затова и я скрих до днес. Обработката на файловете, дори и с помощта на приятели, отнема време, пък и аз денем в делнични дни ходя на работа. Но сега вече ще покажем всичко. За пълнота на информацията резултата от работата на всяка отделна група ще бъде показан в отделено мнение със снимка на картата с маршрута им, кратко описание на това, което са видели и екселски файл със всичките данни и хиперлинкове към снимките на всяко едно замърсяване.
  Искам още веднъж да напомня, че това е просто представяне на моментното състояние на брега на язовира. Сигурно някои ще познаят биваците си, може и да се изненадат на камарите боклуци, оставени от тези, ползвали ги след тях, но това е реалността. Някои сигурно поддържат чисто( на места си личи), но като цяло съдете сами.
  Тъй като темата е чисто фактологична и строго рамкирана, всички мнения встрани, общи тълкувания, безмислени обяснения и прочие ще бъдат трити като спам. Нека коментираме конкретно и само фактите, които се виждат по долу.
  Последно редактирано от zzlatev; 24-11-09, 18:56.
  LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
  www.ADV-Bulgaria.com

  Коментар


  • #3
   До: Резултати от картографирането на замърсяванията по южния бряг на язовир Голям Бег

   И така - 1-ва група, в състав от трима души пое района от разклона на асфалтовия път до първия голям и дълбок залив. Ето къде точно:

   Според информацията на редовно къмпиращите на язовира, този участък се ползва от случайно идващи любители на природата, защото е най-близо до асвалта.Картографирани и описани са 51 точки със замърсявания, като на места са концентрирани по няколко типа, включително и незаконна сеч. Както може да видите, има определени места с достъп за автомобил по-близо до водата и съответно струпване на различни по тип замърсявания. Ето файла с резултатите на 1-ва група:
   Таблица с координатите описание и снимки-1ва група!
   Последно редактирано от Peppy; 24-11-09, 19:57.
   LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
   www.ADV-Bulgaria.com

   Коментар


   • #4
    До: Резултати от картографирането на замърсяванията по южния бряг на язовир Голям Бег

    Продължавам с 2-ра група, на която се падна най-големия и най-тежък от гледна точка на замърсявания участък, който изцяло покрива територията на Защитена местност Батълбоаз.

    Въпреки състава си от 4-ма души и се наложи да търси помощ и част от района, по специално целия бряг на полуострова, беше картиран и описан от 3-та група. Така че отчета за брега на полуострова е в следващото мнение. И тук, и в следващия пост точките, които попадат в територията, на която юли месец е бил Феста, са отбелязани в най-дясното поле. Описани са общо 52 точки на замърсяване, като някои са цели поселища с кейове, ковани маси, тоалетни и по няколко огнища и сметища. Но вижте сами:
    Таблица с координатите описание и снимки-2-ра група
    Последно редактирано от Peppy; 24-11-09, 19:57.
    LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
    www.ADV-Bulgaria.com

    Коментар


    • #5
     До: Резултати от картографирането на замърсяванията по южния бряг на язовир Голям Бег

     Минавам на 3-та група. При тях организацията беше на най-високо ниво и въпреки тежкия си район, свършиха първи и дадоха едно рамо на работата на 2-ра група. Ето района им на работа:

     В техния район те описаха 52 точки със замърсявания и още 23 на полуострова в района на 2-ра група. Отново тези точки, попадащи в обсега на проведения през юли Фест, са отбелязани. Ето и резултата от труда им:
     Таблица с координатите описание и снимки-3та група!
     Последно редактирано от Peppy; 24-11-09, 19:58.
     LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
     www.ADV-Bulgaria.com

     Коментар


     • #6
      До: Резултати от картографирането на замърсяванията по южния бряг на язовир Голям Бег

      Района на 4-та група включва вече и големи участъци от брега, неподходащи за къмпиране заради големия си наклон.

      Но тук колегите се сблъскаха с "феодални владения" на държавна земя, оградени с огради и вериги, пълни със смет и ла...на. Възмущението им личи и от символа, който са избрали за означаване на точките. Те са само 21, но на всяка от тях има по няколко, дори десетки отделни замърсявания. Сами може да видите, но тук наистина някои ужким почиващи наистина прекаляват и се стига до крайности. Не мога да си представя що за хора са направили това. Ето и описанието на видяното:
      Таблица с координатите описание и снимки-4та група!
      Последно редактирано от Peppy; 24-11-09, 19:59.
      LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
      www.ADV-Bulgaria.com

      Коментар


      • #7
       До: Резултати от картографирането на замърсяванията по южния бряг на язовир Голям Бег

       Района на 5-та група стигаше до бунгалата на Горското в Защитената местност Чатъма.

       Поради естеството на брега, твърде стръмен и неудобен за бивакуване, тук са описани само 9 точки с по-умерено замърсяване. Ето и резултата на групата:
       Таблица с координатите описание и снимки-5та група!
       Последно редактирано от Peppy; 24-11-09, 20:01.
       LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
       www.ADV-Bulgaria.com

       Коментар


       • #8
        До: Резултати от картографирането на замърсяванията по южния бряг на язовир Голям Бег

        Още няколко неща. Обоза на начинанието ни се настани до най-голямата свинщина в Батълбоаз, точно в северната част на шийката на полуострова( до точка 74 на 3-та група). И точно защото по едно или друго време всички бяхме на това място, сме пропуснали да го картираме. Но заради пълнотата на всичко слагам няколко снимки от това как заварихме района в радиус от 20-25 метра:
        Ще използвам фона на тези снимки, за да обощя с няколко думи документираното. Първо, каквото и колкото и да се е чистило от някой, нещата са много грозни. Замърсяването е повсеместно, много боклуци са направо изоставени с торбите в огнища или под дърветата. Малки боклуци, главно пласмасови чаши, чинии, опаковки от храни и консерви са пръснати безразборно не само на бреговата ивица, но и в широк периметър навътре в сушата. Фасовете са милиони. Ние не сме документирали всяка хвърлена консерва или опаковка от вафла просто защото щяхме да имаме десетки хиляди точки. Тоалетни, градени с найлон и дъски или просто на завет зад някое дърво, има на много места, като тук основен проблем са не фекалиите, а нахвърланите и зарязани хартии и грозните конструкции. Огнища има навсякъде, някои са използвани и за горене на боклуци( остатъците още стоят), други явно заместват кофите за боклук. Някои са градени с мисъл за безопасността, други са направо до и под дърветата или направо на пътеките. Незаконната сеч на млади( и не толкова млади) дървета главно за строеж на разни странни конструкции е повсеместна. Вгледайте се в горните снимки, там ясно личат зелените отрязани дънери( с бяла и здрава вътрешност и смола по тях), използвани за направата на маси и столове. Най-шокиращото е, че някои места за биваци се възприемат от ползващите ги едва ли не като частна собственост и ударно се работи за "благоустрояването" им. Единици са местата, на които личи грижовна ръка, която е почистила, преди да си тръгне.
        Ние успяхме да картираме около 1/3 от крайбрежието на язовира, и то само от южната страна. Не сме стигали до островите, където също се бивакува с помощта на лодки, не сме погледнали какво става на Самодивска поляна( също Защитена местност).
        Ние, които бяхме там на 14 ноември, видяхме всичко с очите си. Показваме го и на Вас с едничката цел да видите истинското сътояние на нещата. Ако някой иска и има какво да каже, нека коментира, но аз не виждам какво може да се каже на фона на това. Може би редовно посещаващите района могат да разправят повече и най-вече как се е стигнало дотук.
        ПП. Отново моля, придържайте се към темата, нека говорим смислени и конкретни неща.
        Последно редактирано от zzlatev; 24-11-09, 19:37.
        LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
        www.ADV-Bulgaria.com

        Коментар


        • #9
         До: Резултати от картографирането на замърсяванията по южния бряг на язовир Голям Бег

         Благодаря за положения труд. Дано да помогне по-малко посетители да отиват там. Наистина.
         Спортидж 2.0 ТДИ 2000г. Ceed 1,6 CRDI 2010г.Каравана Антарес 390 2015г.
         Карайте ПРЕДВИЖДАЙКИ!!!! Така и спирачки ще сменяте по- рядко.

         Коментар


         • #10
          До: Резултати от картографирането на замърсяванията по южния бряг на язовир Голям Бег

          Огромно благодаря за положения труд!

          За съжаление картинка е това което се вижда и това не е само сега. Така е от години на ред... Аз вече написах че най голям проблем са дребните боклуци ( капачки, бутилки, фасове, кофички, кенове ...) щото са много трудни за събиране. Другото се почиства много по лесно за почистване.

          ПС
          Смятам че не е редно да се маркират места като "Място на фестивала", щото фестивал ако се провеждаше на едно място, то участници и почитатели бяха разпръснати по целият язовир.

          Коментар


          • #11
           До: Резултати от картографирането на замърсяванията по южния бряг на язовир Голям Бег

           Първоначално публикуван от Dulen Преглед на мнение
           ПС
           Смятам че не е редно да се маркират места като "Място на фестивала", щото фестивал ако се провеждаше на едно място, то участници и почитатели бяха разпръснати по целият язовир.
           Всички са там навсякъде разпръснати, участниците във Феста за седмица, останалите 4 месеца. Местата са маркирани, тъй като трябва да се знае евентуалния източник на замърсяването. Например в случая с глинената беседка това определено са хората, организирали Феста. В други случай някой е дошъл после и е правил каквото си иска сигурно, но ние не знаем, знаем само че на тази територия се е провеждал Феста и е възможно нещо да е останало и от него като единствено масово мероприятие на мястото.Така че тая маркировка е само за пълнота.
           От друга страна е интересен въпроса и за биваците на пишещите тук, сигурно те също са в снимките. Дали няма някакви коментари по тоя въпрос, не само за Феста. Нека си кажат кои снимки са от там, от "техните места" и да покоментираме заедно. На тия места се чисти и поддържа, забиват се пирони в дърветата да не се сече борина, гори се само суха дървесина. Това са добри примери, нека ги видим. Или пък след тях ако някой е "насрал" нещата, поне могат да посочат разликите от това какво са оставили и какво се вижда сега.
           ПП Възможно е и да няма снимки, ако всички следи от бивакуването са заличени, т.е. е изчистено както трябва, не е строено нищо и не е пален огън. И след това никой не е цапал.
           Последно редактирано от zzlatev; 30-04-10, 15:41.
           LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
           www.ADV-Bulgaria.com

           Коментар


           • #12
            До: Резултати от картографирането на замърсяванията по южния бряг на язовир Голям Бег

            Г Златев
            В вашият последен пост ми малко приличате на Бареков от БТВ. Сами задавате въпроси, сами обвинявате и от някого очаквате да се оправдава ... Що така?

            Коментар


            • #13
             До: Резултати от картографирането на замърсяванията по южния бряг на язовир Голям Бег

             Г-н. Златев много добре е написал, при това е приложил съответните данни. А от вас до момента освен празни приказки друго не сме видяли. При това приказки насочени все към определена посока. Ха сега ако обичате дайте пълен снимков материал къде сте били, как сте заварили и какво сте оставили. Защото иначе с пълно основание ще ви обвиня в опит за манипулиране на аудиторията тук и в това че вие сте един от феодалите рушещи природата там!
             VPetrov.photography

             Коментар


             • #14
              До: Резултати от картографирането на замърсяванията по южния бряг на язовир Голям Бег

              Първоначално публикуван от Венцислав Петров Преглед на мнение
              Г-н. Златев много добре е написал, при това е приложил съответните данни. А от вас до момента освен празни приказки друго не сме видяли. При това приказки насочени все към определена посока. Ха сега ако обичате дайте пълен снимков материал къде сте били, как сте заварили и какво сте оставили. Защото иначе с пълно основание ще ви обвиня в опит за манипулиране на аудиторията тук и в това че вие сте един от феодалите рушещи природата там!
              Г Петров,
              След като от мен не сте видял нищо освен празните приказки, има ли смисъл да пиша каквото и да е повече или да слагам каквито и да е снимки или аргументи? Ето, нека да съм аз: мърляч, манипулатор и феодалите рушещ природа. Да живеят хора който не са като мен!!!
              На здраве!

              Коментар


              • #15
               До: Резултати от картографирането на замърсяванията по южния бряг на язовир Голям Бег

               При това имате точно 24 часа ясно да докажете че не сте от "тези" хора със снимки от преди, по време и след вашето тръгване... Защото имам точна и достоверна информация че точно вие сте един от хората направили свинщините там! И не случайно дълготрайно и сериозно се опитвате да манипулирате аудиторията тук... Надявате се може би че нямаше да стане ясно точно за що иде реч...

               Тъй че 24 часа... И това е предупреждение за всеки друг, който се пробва да използва този портал с нечисти цели!


               Всяко следващо ваше мнение което не е по съществото на зададеният ви въпрос, ще бъде изтривано и ще получите автоматично БАН ако си го позволите!
               VPetrov.photography

               Коментар

               Активност за темата

               Свий

               В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

               Най-много потребители онлайн 4,660 в 19:02 на 07-04-20.

               Зареждам...
               X